Δικαιολογητικά για βεβαίωση λειτουργίας οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου, Ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας.

1. Αναγγελία έναρξης λειτουργίας
2. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την Αναγγελία έναρξης από κοινού, καθώς και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), στο οποίο να αποτυπώνονται οι όροι συνεργασίας και η τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και της οδοντιατρικής δεοντολογίας.


3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας (εφόσον αυτή υπάρχει)
5. Συμβόλαιο αγοράς, ή Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο.

 

6. Βεβαίωση από την Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα πολεοδομική Νομοθεσία η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).
7. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, απαιτείται Κανονισμός συνιδιοκτησίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του οδοντιατρικού φορέα.

8. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος να βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 84/2001.

9. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του Οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 84/2001.

10. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

11. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε Νομοθεσία.

12. Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου (της περιφέρειας στην οποία αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας) καταβολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

13. Άδεια Λειτουργίας Ακτινολογικού μηχανήματος η οποία εκδίδεται από την Διεύθυνση Υγείας (Μοναστηρίου 15).

14. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υ.Γ. Τα δικαιολογητικά (10 & 11 ) δεν απαιτούνται για τους ήδη κατόχους άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσκόμιση της παλαιάς αδείας ώστε να αποδεικνύεται ότι ασκούσαν το επάγγελμα.

Προϋποθέσεις χώρου
Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να διαθέτει το οδοντιατρείο είναι τα ακόλουθα:

Ιατρείο – Γραφείο    15 τ.μ.
Αίθουσα Αναμονής    8 τ.μ
Τουαλέτα                1,5 τ.μ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Όταν η Βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό οδοντιατρικό συνεταιρισμό, την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα εξής :

16. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του Οδοντιατρείου, Οδοντιάτρων, στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας.

17.  Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού οδοντιατρικού συνεταιρισμού.

18. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

19. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των Ιατρών ή Οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η ιδιωτική άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

20. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Με δεδομένη την πάροδο πενταετίας από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης των οδοντιατρικών συστημάτων και με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, κρίνεται σκόπιμη η βελτίωση των εντύπων που αφορούν τους ελέγχους στα οδοντιατρεία. Τα έντυπα αυτά είναι:
1    Η αίτηση προς την ΕΕΑΕ.
2    Το φύλλο περιγραφής των στοιχείων του ελέγχου.
3    Το φύλλο ελέγχου των οπισθοφατνιακών ακτινογραφικών συστημάτων.
4    Το φύλλο ελέγχου των πανοραμικών-κεφαλομετρικών ακτινογραφικών συστημάτων.
Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση, http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/adeies/dental.
Ηλεκτρονική υποβολή μελέτης
Η ΕΕΑΕ ενθαρρύνει την ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης (και εφόσον είναι επιθυμητό σε μορφή «κλειδωμένων»   εγγράφων)   μέσω   email   στη   διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .   Στην  περίπτωση   αυτή υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο τα φιλμ ελέγχου, αρκεί να συνοδεύονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα και την ημερομηνία αποστολής.
Οικονομικά στοιχεία
Η όλη διαδικασία τιμολογείται σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΕΑΕ. Οι σχετικές χρεώσεις είναι οι παρακάτω (πλέον ΦΠΑ):
•    Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου Χ-Οδ:150 ευρώ
•    Πλέον των τριών ελεγχθείσες οδοντιατρικές λυχνίες (ανά λυχνία):     80 ευρώ
•    Ανανέωση πιστοποιητικού Χ-Οδ:       50 ευρώ Ανανέωση πιστοποιητικού Χ-Οδ με ορθοπαντομογράφο:     150 ευρώ
•    Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου Χ-Οδ:150ευρώ
•    Για κάθε επιπλέον θάλαμο ορθοπαντομογράφου:     80 ευρώ
Η πληρωμή της οφειλής γίνεται είτε με την συνημμένη στο Τιμολόγιο ταχυπληρωμή που αποστέλλεται στο υπό αδειοδότηση εργαστήριο είτε με ταχυδρομική επιταγή στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΕΑΕ είτε με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΑΕ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ    029/84016896 κωδ 1
ΕΘΝΙΚΗ        180/544011-48
ΑLΡΗΑ         138/002001000030
ΑΓΡΟΤΙΚΗ    035 0300202861
ΕURΟΒΑΝΚ   045 200086729
Τα έγγραφα αποστέλλονται μόνο μετά την οικονομική τους τακτοποίηση.
Διαδικασία
Α. Πρώτη άδεια λειτουργίας
Η διαδικασία αδειοδότησης έχει ως εξής:
Απλό οπισθοφατνιακό ακτινογραφικό σύστημα
1.   Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Νομαρχία η οποία θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:
•    Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο

•    Έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, που περιλαμβάνει:
ο    Περιγραφή του ακτινολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και των οργάνων ελέγχου του ακτινοφυσικού ο    Αναλυτικό έλεγχο του κάθε συστήματος.
ο    Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 όπου να σημειώνονται οι θέσεις των μηχανημάτων και τα σημεία μέτρησης ακτινοβολίας χώρου.
Η ΕΕΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που αποστέλλεται στην αρμόδια Νομαρχία. Το πιστοποιητικό κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο.
2.   Άδεια Λειτουργίας. Έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τη Νομαρχία αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω.
Ορθοπαντομογράφος (Πανοραμικό)
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Ορθοπαντομογράφου απαιτείται:
1.    Έκδοση   άδειας   σκοπιμότητας.   Χορηγείται   από   τη   Νομαρχία   με   γνωμοδότηση   του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.    Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής.  Προϋποθέτει την  Αδεια  Σκοπιμότητας  και για να εκδοθεί απαιτείται να αποσταλούν στην ΕΕΑΕ:

•    Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο

•    Μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων εκπονημένη από Ακτινοφυσικό Ιατρικής
•    Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 στα οποία πρέπει να φαίνονται σε κάτοψη οι χώροι του εργαστηρίου και οι γειτονικοί προς αυτό χώροι, οι θέσεις των μηχανημάτων, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις και θωρακίσεις.
Η ΕΕΑΕ με βάση τη μελέτη συντάσσει Έκθεση με βάση την οποία η Νομαρχία εκδίδει την Προέγκριση Κατασκευής.
3.    Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Για την έκδοση του πρέπει να κατατεθούν στην οικεία
Νομαρχία η οποία θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:
•    Αίτηση από τον υπεύθυνο Οδοντίατρο

•    Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας.
•    Έκθεση ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας από Ακτινοφυσικό Ιατρικής, που περιλαμβάνει:
ο Περιγραφή του ακτινολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και των οργάνων ελέγχου του ακτινοφυσικού

ο Αναλυτικό έλεγχο του κάθε συστήματος, είτε οπισθοφατνιακού είτε πανοραμικού.
ο Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 όπου να σημειώνονται οι θέσεις των μηχανημάτων και τα σημεία μέτρησης ακτινοβολίας χώρου.
Η ΕΕΑΕ, μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τον επιτόπου έλεγχο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας το οποίο αποστέλλεται στην ειδική Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που εγκρίνει την έκδοση άδειας και ενημερώνει τη Νομαρχία.
4.    Άδεια Λειτουργίας. Έχει πενταετή ισχύ και χορηγείται από τη Νομαρχία αφού
ολοκληρωθούν τα παραπάνω.
Β. Ανανέωση άδειας λειτουργίας.
Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας απαιτείται νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Η έκδοση του γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω (υποβολή έκθεσης ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας). Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας λειτουργίας.
Γ. Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.
Κάθε τροποποίηση των συνθηκών που αφορούν την ακτινοπροστασία (προσθήκη ή αλλαγή εξοπλισμού, αλλαγή χώρων) κατά τη διάρκεια της ισχύος της Άδειας Λειτουργίας απαιτεί συμπληρωματική αδειοδότηση με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές της πρώτης άδειας λειτουργίας. Η συμπληρωματική άδεια αναφέρει τις διαφοροποιήσεις και έχει ημερομηνία λήξης ίδια με την ισχύουσα.


ΑΚΤIΝΟΦΥΣΙΚΟΙ

Αποστολίδου Βασιλική
2310667415    6932385698        120€

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ
2310214636    6946855181        120€

Μαγγανάρης Νικόλαος
2310380165    6977709889        100€

Μπάλλας Απόστολος
2310314728      6977376078       120€

Παπανικολός  Γεώργιος
2106517975      6946508957       150€

Τζιακα Χριστίνα
2310841491      6997219803        120€

Τοπαλτζίκης Θεόφιλος                   
6973385117      6986540211        120€

Ε. Ψαρούλη
6974664170                               100€


για Ιατρείο που βρίσκεται εντός της πόλης  της Θεσσαλονίκης για τα υπόλοιπα το κόστος θα καθορίζεται ανάλογα με την απόσταση τους από την Θεσσαλονίκη