Επαγγελματικές πινακίδες οδοντιατρείων - Θέσεις γνωμοδοτήσεις νομικής συμβούλου

Ερώτημα: Τί προβλέπεται, από την ισχύουσα Νομοθεσία, σχετικά με τις επαγγελματικές πινακίδες των Οδοντιάτρων, μετά την έκδοση του νέου Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009) ;

ΣΧΕΤ. :

α. Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας»
β. Άρθρο 15 του Π.Δ. 84/2001 «Λειτουργία Ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Α' βάθμιας Φροντίδας Υγείας»
γ. Άρθρο 6 του Ν. 2194/1994 «Ρυθμίσεις ΕΣΥ-ΕΣΔΥ-Διαφημίσεις ιατρών-Ωράριο κ.λπ.»
δ. Αριθ. Πρωτ. 174/13-2-06 Έγγραφο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
ε. Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ.λπ.»

 

1. Επί του ανωτέρω τεθέντος ερωτήματος, αναφορικά με το ισχύον νομικό καθεστώς των επαγγελματικών πινακίδων των Οδοντιάτρων, μετά την έκδοση του νέου Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009), εκθέτω τα ακόλουθα :

α. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009), ο οποίος κυρώθηκε με το Π.Δ. 39/2009, νομοθετήθηκαν τα εξής :

(1) Άρθρο 21 - Διαφήμιση. «Κάθε άμεση ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δημοσιότητας απαγορεύεται. Η φήμη του Οδοντιάτρου θεμελιώνεται με την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια και εντιμότητα».

(2) Άρθρο 22 παρ. 2. «Ο Οδοντίατρος απαγορεύεται να τοποθετεί πινακίδες, αφίσες, ή φυλλάδια σε καταστήματα ή οχήματα, να χρησιμοποιεί κάθε σήμα, ή επιγραφή εμπορικής εμφάνισης, καθώς και να τοιχοκολλά, ή να διανέμει αγγελίες, φυλλάδια, βιβλιάρια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, έστω και αν αναγράφονται σε αυτά μόνο τα στοιχεία του, ή τα στοιχεία της Εταιρείας, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του».

(3) Άρθρο 25 - Επαγγελματικά Έντυπα. «Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να αναγράφει στα επαγγελματικά του έντυπα (συνταγολόγια, μπλοκ αποδείξεων, επαγγελματικές κάρτες, κάρτες επισκέψεων κ.λπ.) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του, καθώς και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει δηλώσει στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι την ασκεί, ενώ δύναται να αναγράφει επίσης τους ακαδημαϊκούς τίτλους του, αριθμό τηλεφώνου και FAX, ημέρες και ώρες εργασίας».

(4) Άρθρο 26 - Επαγγελματικές Πινακίδες. «Για τη γνωστοποίηση της θέσης των οδοντιατρείων, ή των πολυοδοντιατρείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων στην εξώθυρα και επί της πρόσοψης του οικήματος, που στεγάζεται το οδοντιατρείο, ή το πολυοδοντιατρείο. α. Η πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου φέρει υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου του Οδοντιάτρου, που εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητά του, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Επίσης, δύναται να φέρει τους ακαδημαϊκούς τίτλους του οδοντιάτρου, τον όροφο, τον αριθμό τηλεφώνου και FAX, τις ημέρες και ώρες εργασίας. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 × 40 εκατοστά. β. Η πινακίδα επί της πρόσοψης του κτηρίου φέρει υποχρεωτικά το κοινό οδοντιατρικό σήμα, όπως αυτό αποφασίζεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τη λέξη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του οδοντιάτρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Η πινακίδα απαγορεύεται να είναι φωτεινή, ενώ οι διαστάσεις της δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 × 40 εκατοστά. γ. Για τις πινακίδες εξώθυρας και πρόσοψης των πολυοδοντιατρείων εφαρμόζονται οι διατάξεις, που προβλέπονται στους κείμενους Νόμους. δ. Οδοντίατρος, που αλλάζει την επαγγελματική του εγκατάσταση εντός των ορίων του Οδοντιατρικού Συλλόγου στον οποίον είναι εγγεγραμμένος, οφείλει να γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση στο Σύλλογο. Επίσης, δύναται να αναρτά στην εξώπορτα της προηγούμενης επαγγελματικής του στέγης πινακίδα, στην οποία θα αναφέρει την νέα του διεύθυνση. Η πινακίδα αυτή θα αφαιρείται από τον ίδιο μετά την παρέλευση ενός έτους».

(5) Άρθρο 27. «1. Οι αναγραφόμενες ώρες εργασίας για τα οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των εργασίμων ωρών. 2. Απαγορεύεται να αναγράφονται στις πινακίδες νυκτερινές ώρες εργασίας (νυκτερινό ωράριο), καθώς και οι αργίες».

(6) Άρθρο 28. «Οι πινακίδες είναι ομοιόχρωμες και μπορούν να κατασκευάζονται και στο Σύλλογο. Ο Οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές».

(7) Άρθρο 29. «Τα επαγγελματικά έντυπα, πινακίδες κ.λπ. μπορεί να είναι και ξενόγλωσσα, παράλληλα με την ελληνική γραφή, στις διαστάσεις και με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 25 - 28 του παρόντος».

(8) Άρθρο 30 - Αναγραφόμενοι Τίτλοι. «1. Ο Οδοντίατρος, που έχει τίτλο αναγνωρισμένης οδοντιατρικής ειδικότητας, υποχρεούται να φέρει κατά την άσκηση του επαγγέλματος τον τίτλο της ειδικότητας του, εφόσον έχει προηγουμένως καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά κτήσης της ειδικότητας και έχει δηλώσει, ότι την ασκεί στον Σύλλογο, όπου είναι εγγεγραμμένος. 2. Ο Οδοντίατρος δικαιούται να αναγράφει τους ακαδημαϊκούς τίτλους που διαθέτει».

(9) Άρθρο 35. «Οδοντίατρος, ο οποίος αναλαμβάνει το οδοντιατρείο άλλου Οδοντιάτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του τελευταίου σε συνδυασμό με το δικό του».

(10) Άρθρο 51 παρ. 1 - Τελικές διατάξεις-Κυρώσεις. «Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τιμωρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα».

(11) Άρθρο 53 - Καταργητική διάταξη. «Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το Β.Δ. της 5.8.1950 (ΦΕΚ Α' 167) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα».

 

β. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Π.Δ. 84/2001 «Λειτουργία Ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)», «Ιατρική Διαφήμιση. 1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το Νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ' όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία. 2. Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ" ή "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ", συνοδευόμενες από την ένδειξη "ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." ή "ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." κ.λπ. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε όλη τη χώρα. 3. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, Ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ" ή "ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" ή "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α' 217), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α' 165)».

 

γ. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν. 2194/1994 «Ρυθμίσεις ΕΣΥ-ΕΣΔΥ-Διαφημίσεις ιατρών-Ωράριο κ.λπ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκε με τον Ν.2345/1995, «Ιατρική διαφήμιση.
1. Από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και η διαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, ιδιωτικών οδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ή ιδιωτικών κλινικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικά έντυπα ή ανακοινώσεις, με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τη διαφήμιση. Στις παραπάνω απαγορεύσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων.
3. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικώς με : α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμένως είτε και σωρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως. Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αντιπρόσωπό τους ή σε εκείνον κατ' εντολή του οποίου συντελέστηκε η απαγορευμένη διαφημιστική πράξη.
4. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 1278/1982. Το προϊόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου», «2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 περί του Κώδικος Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (ΦΕΚ Α' 16), του κατ' εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ Α' 171), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1026/ 1980 (ΦΕΚ Α' 48) περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΦΕΚ Α' 167), οι οποίες εφαρμόζονται παραλλήλως. Οι Ιατροί και οι Οδοντίατροι μπορούν να καταχωρούν στον τύπο ανακοινώσεις σχετικές με την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους, την ειδικότητά τους, τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους, το ωράριό τους ή τυχόν μεταβολές αυτών των στοιχείων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από έγκριση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των πινακίδων ή επιγραφών που επιτρέπεται να αναρτώνται στα κτίρια που στεγάζονται τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η ανάρτηση πινακίδων ή επιγραφών με διαστάσεις και περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που θα οριστεί με την παραπάνω απόφαση, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2194/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2256/1994».

δ. Με το υπ' Αριθ. Πρωτ. 174/13-2-06 Έγγραφο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που κοινοποιήθηκε σε όλους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ορίστηκαν τα ακόλουθα : «..Αναγνωρισμένες οδοντιατρικές ειδικότητες στη χώρα μας, είναι μόνο η Ορθοδοντική και η Στοματογναθοπροσωπική χειρουργική, όπως αυτές καθορίστηκαν με το Άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1579/85 και περιγράφηκαν στα κατ' εξουσιοδότηση της εν λόγω διάταξης, εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα. Ως ειδικός μπορεί να φέρεται μόνο ο Ορθοδοντικός ή ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρούργος, που έχει αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας. Για οποιαδήποτε άλλη μετεκπαίδευση, ο Οδοντίατρος μπορεί να αναγράφει στις επαγγελματικές του κάρτες ή στην πινακίδα του, πέρα από το ονοματεπώνυμό του και την επαγγελματική του ιδιότητα (Οδοντίατρος) ότι είναι μετεκπαιδευθείς στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, στη συγκεκριμένη Οδοντιατρική Σχολή και έχει παρακολουθήσει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Σε ό,τι αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Οδοντιατρικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως σαφώς αναφέρεται στα με αριθ. 11640/Β7/3.2.06 και 1080/8.2.06 των Οδοντιατρικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αυτά χορηγούν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και συγκεκριμένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και διδακτορικό δίπλωμα. Οι επιμέρους ειδικεύσεις-εξειδικεύσεις των Π.Μ.Σ. αναγράφονται στους χορηγούμενους μεταπτυχιακούς τίτλους και επομένως οι κάτοχοί τους νόμιμα μπορούν να αναγράφουν στην κάρτα τους ότι είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος στη συγκεκριμένη ειδίκευση-εξειδίκευση. Η μετεκπαίδευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μπορεί επίσης να αναφέρεται στην κάρτα, αλλά ως μετεκπαίδευση. Η μετεκπαίδευση πιστοποιείται με χορήγηση απλού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και δεν έχει καμία σχέση (αντιστοιχία-ισοτιμία) με τις μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης (master)».

 

ε. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ.λπ.», «Σκοποί και υποχρεώσεις.
1. Σκοποί των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι : α).. γ) Η εποπτεία διά την πιστήν τήρησιν των Νόμων και των κανονισμών των αφορώντων εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Οδοντιάτρων, ως και η επαλήθευσις των χρησιμοποιουμένων υπό των μελών αυτών διαφορών τίτλων σπουδών».

2. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι :

α. Απαγορεύεται ο Οδοντίατρος να προβαίνει σε «κάθε άμεση, ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δημοσιότητας», καθώς επίσης και «να τοποθετεί πινακίδες, ..να χρησιμοποιεί κάθε σήμα, ή επιγραφή εμπορικής εμφάνισης, ..έστω και αν αναγράφονται σε αυτά μόνο τα στοιχεία του, ή τα στοιχεία της Εταιρείας, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του».

β. Επιτρέπεται η τοποθέτηση επαγγελματικών πινακίδων «για τη γνωστοποίηση της θέσης των οδοντιατρείων ή των πολυοδοντιατρείων, ..στην εξώθυρα και επί της πρόσοψης του οικήματος, που στεγάζεται το οδοντιατρείο ή το πολυοδοντιατρείο», υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Νόμο. Ειδικότερα :

(1) Η πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου, ως προς τις διαστάσεις της, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 × 40 εκατοστά. Στην πινακίδα εξώθυρας αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία :
(α) Ο αριθμός μητρώου του Οδοντιάτρου, ο οποίος εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.
(β) Το ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου. Σημειωτέον ότι, ο Οδοντίατρος, «ο οποίος αναλαμβάνει το οδοντιατρείο άλλου Οδοντιάτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του τελευταίου σε συνδυασμό με το δικό του». Και,
(γ) Η αναγνωρισμένη ειδικότητα του Οδοντιάτρου. Ως τέτοια θεωρείται μόνον αυτή της Ορθοδοντικής ή Στοματικής και της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, «εφόσον (ο Οδοντίατρος) έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει δηλώσει στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι την ασκεί».
Στην πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου (εκτός των ανωτέρω υποχρεωτικών στοιχείων), μπορούν επίσης να αναγραφούν προαιρετικά και τα ακόλουθα στοιχεία :
(α) Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι του Οδοντιάτρου, ως εξής : (1) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών, επιπέδου master ή διδακτορικού τίτλου. (2) Τυχόν μετεκπαίδευση του Οδοντιάτρου σε εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο της οδοντιατρικής επιστήμης, υπό την προϋπόθεση ότι «έχει παρακολουθήσει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών» σε συγκεκριμένη Οδοντιατρική Σχολή. Είναι επιβεβλημένο, οι κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών, να αναγράφονται κατά τρόπο απολύτως σαφή και όχι παραπλανητικό, ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση για το περιεχόμενό του.
(β) Ο όροφος, όπου στεγάζεται το οδοντιατρείο.
(γ) Ο αριθμός του τηλεφώνου και του τηλεομοιότυπου (FAX). Και,
(δ) Οι ημέρες και ώρες εργασίας του οδοντιατρείου, οι οποίες θα πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια των εργάσιμων ωρών και ημερών.

(2) Η πινακίδα επί της πρόσοψης του κτηρίου, όπου στεγάζεται το οδοντιατρείο, απαγορεύεται να είναι φωτεινή, ενώ οι διαστάσεις της πινακίδας αυτής, επίσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 × 40 εκατοστά. Στην ανωτέρω πινακίδα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία :
(α) Το κοινό οδοντιατρικό σήμα, όπως αυτό αποφασίζεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
(β) Η λέξη "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ".
(γ) Το ονοματεπώνυμο του Οδοντιάτρου. (Όπως προαναφέρθηκε, Οδοντίατρος «ο οποίος αναλαμβάνει το οδοντιατρείο άλλου Οδοντιάτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του τελευταίου σε συνδυασμό με το δικό του»). Και,
(δ) Η αναγνωρισμένη ειδικότητα του Οδοντιάτρου, κατά τα ως άνω εκτεθέντα.

(3) Ειδικότερα, για τις Οδοντιατρικές Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), ισχύουν καθ' ολοκληρία τα προαναφερθέντα, και επιπλέον τα ακόλουθα :
(α) Φέρουν υποχρεωτικά στην επωνυμία τους μόνον τις λέξεις "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ", συνοδευόμενες από την ένδειξη "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." ή " ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." κ.λπ. και τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.
(β) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη Οδοντιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε όλη τη χώρα.
(γ) Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν, στην επωνυμία τους, Ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ" ή "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" ή "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία.

(4) Επιτρέπεται η έλλογη, και απολύτως αναγκαία, χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ' όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία. Διαφορετικά, κινδυνεύει να θεωρηθεί καταχρηστική η χρήση τους και να επισύρει σχετικές κυρώσεις.

(5) Οι πινακίδες είναι ομοιόχρωμες και ο Νόμος παρέχει την δυνατότητα κατασκευής τους και από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

(6) Οι επαγγελματικές πινακίδες επιτρέπεται να είναι και σε ξένη γλώσσα, παράλληλα με την ελληνική, στις ίδιες, ωστόσο, διαστάσεις και με τους ίδιους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν.

(7) Ο Οδοντίατρος, που αλλάζει την επαγγελματική του εγκατάσταση, εντός των ορίων του Οδοντιατρικού Συλλόγου, στον οποίον είναι εγγεγραμμένος, μπορεί να αναρτά στην εξώπορτα της προηγούμενης επαγγελματικής του στέγης, πινακίδα, στην οποία θα αναφέρει τη νέα του διεύθυνση. Η πινακίδα αυτή θα αφαιρείται από τον ίδιο μετά την παρέλευση ενός έτους.

γ. Κάθε παράβαση των ανωτέρω (δεοντολογικών-πειθαρχικών) νομικών διατάξεων, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται από τα αρμόδια όργανα, δηλ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την τηρούμενη και προβλεπόμενη από τον Νόμο πειθαρχική διαδικασία.

δ. Η οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, με σκοπό την διαφήμιση του Οδοντιατρείου, συνιστά, εκτός από πειθαρχικό αδίκημα, και διοικητική παράβαση, η οποία επισύρει σχετικές διοικητικές ποινές, που ορίζει ο Νόμος. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο (Άρθρο 6 του Ν. 2194/1994 «Ρυθμίσεις ΕΣΥ-ΕΣΔΥ-Διαφημίσεις ιατρών-Ωράριο κ.λπ.», ο οποίος ισχύει και για τους Οδοντιάτρους), «στις παραπάνω απαγορεύσεις, δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων». Συνεπώς, παρέχεται μεν από τον Νόμο, στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της χώρας, η αρμοδιότητα ρύθμισης του ανωτέρω ζητήματος, υπό την αυτονόητη, όμως, προϋπόθεση ότι, η εξουσιοδοτική αυτή αρμοδιότητα, θα ασκείται ΣΥΜΦΩΝΑ με την αρχή της νομιμότητας, που διέπει την δράση των διοικητικών οργάνων, δηλ. θα πρέπει οι αποφάσεις τους να εναρμονίζονται με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009) και του Νόμου περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ν.1026/1980), «οι οποίες εφαρμόζονται παραλλήλως». Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι, οι διατάξεις αυτές, ορίζουν κατά τρόπο ειδικό τις προδιαγραφές και τους όρους ανάρτησης πινακίδων σε Οδοντιατρεία και, επομένως, κατισχύουν του Νόμου 2194/1994, ο οποίος εισάγει γενική ρύθμιση, παραπέμποντας για τα επιμέρους ζητήματα στα ως άνω ειδικότερα νομοθετήματα.

ε. Από την δημοσίευση του νέου Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009), καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτόν.

στ. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ.λπ.», οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι να ασκούν «εποπτεία για την πιστή τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών, αφορώντων εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Οδοντιάτρων», μεταξύ των οποίων, εποπτικών αρμοδιοτήτων, ανήκει και η νόμιμη τήρηση των διατάξεων του Νόμου, σχετικά με τις προδιαγραφές, που αφορούν τις επαγγελματικές πινακίδες.

3. Απάντηση. Κατ' ακολουθία των προαναφερθέντων, γνωμοδοτώ ότι :

α. Η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει με ειδικές λεπτομερείς διατάξεις (ρυθμίσεις), όχι μόνον το καθεστώς των προδιαγραφών, που αφορούν τις επαγγελματικές πινακίδες των Οδοντιάτρων, αλλά επιπροσθέτως καθορίζει επακριβώς και την νομική συμπεριφορά των Οδοντιάτρων, σχετικά με την νόμιμη χρήση των πινακίδων κατά την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

β. Η, κατά τα ανωτέρω, λεπτομερής και «αυστηρή» νομοθετική ρύθμιση, έχει ως απώτερο στόχο της, την διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας, κατ' επιταγή της επιβαλλόμενης συνταγματικής υποχρέωσης (Άρθρο 21 παρ.3 του Συντάγματος), το περιεχόμενο της οποίας (δημόσιας υγείας) θα διακυβεύονταν, υπό συνθήκες ανέλεγκτης χρήσης και προβολής του κάθε Οδοντιάτρου σε βάρος του άλλου.

 

Λεμονιά Ζουπούδη
Δικηγόρος
- Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ειδίκευση δημοσίου δικαίου, της σχολής Νομικών & Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
___________________________________________________________
Ν. Μελά 3 (Ανθέων & Μαρτίου γωνία) – 54646 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΊΟΥ (& FAX) : 2310.416.647 – 6977.823.724
E-MAIL : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.