Προεδρικό διάταγμα 84 - 2001

ΠΔ 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α΄θµιας Φροντίδας Υγείας¬Βλ. ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

ΦΕΚ Α'70/10.4.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετικά ΥΑ ΔΥ1δ/οικ.5595/2005 (ΦΕΚ Β΄ 85), περί συστάσεως Οµάδας Διοίκησης΄Εργου για τη διαχείριση της επεξεργασίας και εισήγησης της τροποποίησης του Π.Δ/τος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α΄).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 44 παρ.3 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005,ορίζεται ότι:

 

"3.Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) παρατείνονται µέχρι τη 10η Απριλίου 2006".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο πέµπτο Ν.3527/2007,ΦΕΚ Α' 25,ορίζεται ότι:

"Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α'), παρατείνονται µέχρι την 31.3.2007".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α ορίζεται ότι:

"Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 84/2001. Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), που προβλέπονται από το πέµπτο άρθρο του ν.3527/2007, παρατείνονται από 1.4.2007 έως 31.12.2008".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1 Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2256/94 (ΦΕΚ Α' 196), µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α' 123).
2 Του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 1278/1982 "Σύσταση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας" (ΦΕΚ Α' 105).
3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 " Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α' 38).
1 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ αριθ. ΔΥ5α/οικ. 7132/16.5:2000 βεβαίωση της Δ/σης Οικονοµικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
2 Την µε αριθµό 22/2001 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουµε:

ΚΕΦAΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αρθρο 1 ¬Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

1 Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µε την εποπτεία και τον έλεγχο του αρµόδιου Νοµάρχη, του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.
2 Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι:

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία
β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία
γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Αρθρο 2 ¬Ορισµοί

1 Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήµατα Α. και Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήµη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Το Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.
2 Ιδιωτικό πολυίατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών ιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών µονάδων, κατά την έννοια του παραρτήµατος Α' του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος ή αντιστοίχως η σύνθεση τριών τουλάχιστον χρήση χώρο, όπως αυτός περιγράφεται στο µέρος τρίτο του παραπάνω παραρτήµατος.
Το ιδιωτικό πολυιατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας.
Αδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται µόνο σε εταιρείες που συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος.
3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι µόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής:
α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα βιοπαθολογίας ή κυτταρολογίας ή παθολογοανατοµικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, σε βιολογικά υλικά, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης.
Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β, του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής µε τα σύγχρονα µέσα απεικόνισης της βιοίατρικής τεχνολογίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης.
γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής µε ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για ίn νίνο όσο και για ίπ vitro διαγνωστικές µελέτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης.
4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β του παρόντος, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και τέχνης, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

Αρθρο 3 Προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας.

1. Για τη νόµιµη λειτουργία ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δηµόσιας Υγιεινής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µετά από γνώµη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.
2. Για τη νόµιµη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου ή ιδιωτικού
εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιδιωτικού πολυίατρείου (πολυοδοντιατρείου) απαιτείται: α) άδεια ίδρυσης και β)άδεια λειτουργίας.
3. 'Οµοιες άδειες απαιτούνται και σε περίπτωση µεταστέγασης, επέκτασης η µείωσης του αντικειµένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των προηγούµενων παραγράφων.

Αρθρο 4 ¬Δικαιούχοι

1. Αδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ χορηγείται αποκλειστικά:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος, κατά τους ειδικότερους προσδιορισµούς του παρόντος.
β. Σε ιατρικές εταιρείες, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος, µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
γ. Σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας, µόνο για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών, µε σκοπό την πραγµατοποίηση εξειδικευµένων, σπάνιων και υψηλού κόστους εργαστηριακών εξετάσεων, για την κάλυψη των αναγκών των µελών τους.
"δ. Είναι δυνατή η χορήγηση µίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιµοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισµό αλλά σε καθορισµένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών".
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι µέλη, συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονοµικούς όρους, για την έκφραση γνώµης σχετικά µε τη συµφωνία ή µη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Το Δ.Σ του αντίστοιχου συλλόγου, µε αιτιολογηµένη απόφαση που εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεση της αίτησης, µπορεί να απορρίψει το συµφωνητικό συνεργασίας µερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ' εφαρµογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία το συµφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται µόνο µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεµένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Α΄ του παρόντος προεδρικού διατάγµατος".
Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται µόνο µετά από θετική γνώµη των οικείων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού. Ο ιατρικός
(οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαµβάνεται και αποφασίζει µε τη διαδικασία που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο (δ) και µέσα στην ίδια προθεσµία.
*** Η πρώτη περίοδος των εδαφ. δ'και ε' αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 1ΠΔ 228/2004,ΦΕΚ Α 212/5.11.2004.
2. Κάθε ιατρός ή οδοντίατρος ή ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία µπορεί να είναι δικαιούχος µίας µόνο άδειας λειτουργίας φορέα Π.Φ.Υ. Η έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα µητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο φορέας Π.Φ.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Ιατρική πράξη εκτός της έδρας του Φ. Π.
Υ. επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 14 και 15 του Α.Ν. 1565/39 (ΦΕΚΑ' 16).
3. Αδειες φορέων Π.Φ.Υ. δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Αρθρο 5 ¬Αδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ¬οδοντιατρείου

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή οδοντίατρου ή ιατρικής εταιρείας. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή συστέγασης του άρθρου 4, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος των δικαιούχων.
β. Τίτλος ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης.
γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.
Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών τεκµαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της ηµεροµηνίας κατάθεσής της.
ε. Συµβόλαιο αγοράς ή µίσθωσης ή παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόµιση του κανονισµού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου).
στ. Διάγραµµα κάτοψης του διατιθέµενου χώρου κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα µε τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από διπλωµατούχο µηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήµατα Α και Β του παρόντος.
ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήµων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού εξοπλισµού.
η. Πιστοποιητικό σήµανσης CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισµό.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ, περί είσπραξης παραβόλου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.0000) δραχµών, υπέρ του δηµοσίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:΄Οσον αφορά την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και των δικαιολογητικών, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α1/3143/14.2¬20.2.2002 (ΦΕΚ Β΄193), (ειδικότερα παρ.ΙΙ, περ.6).

3. Στην περίπτωση της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, την αίτηση υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπός αυτής µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αδεια άσκησης επαγγέλµατος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελµατιών υγείας, ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης.
β. Τίτλος ειδικότητας των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων, ανάλογα µε το αντικείµενο της αίτησης.
γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των ιατρών και οδοντιάτρων εταίρων.
δ.Καταστατικό της εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος και βεβαίωση του οιεκίου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα µητρώα του κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει µέσα προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της ηµεροµηνίας κατάθεσής της.
ε. Συµβόλαιο αγοράς ή µίσθωσης ή παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ακινήτου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόµιση του κανονισµού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση σ' αυτή ιατρείου ή οδοντιατρείου.
στ. Διάγραµµα κάτοψης του διατιθέµενους χώρους κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα, µε τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από διπλωµατούχο µηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήµατα Α και Β. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασµένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνοµα του ιατρού και οδοντιάτρου, αντίστοιχα, που χρησιµοποιεί κάθε ιατρείο ή οδοντιατρείο.
ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και χορήγηση επισήµων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού εξοπλισµού.
η. Πιστοποιητικά σήµανσης ποιότητας CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισµό.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ περί είσπραξης παραβόλου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών, υπέρ του δηµοσίου.

Αρθρο 6 ¬Αδεια ίδρυσης

1. Πριν από την ανέγερση, αγορά, µίσθωση ή χρησιµοποίηση κτιρίου ή οικήµατος για την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικού πολυίατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δηµόσιας Υγιεινής της οικίας Ν.Α. µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µετά από γνώµη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10 του παρόντος Π. Δ/τος.
2. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης προϋποτίθεται ότι:
α. Δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις και τους κανονισµούς ακτινοπροστασίας ή από άλλες ειδικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριµένης χρήσης στον προβλεπόµενο χώρο.
β. Ο προβλεπόµενος για τη λειτουργία του εργαστηρίου χώρος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Α του παρόντος Π. Δ./τος.
κανονισµούς ακτινοπροστασίας, εάν πρόκειται για εξεταστική µονάδα στην οποία θα χρησιµοποιούνται τεχνικές ή µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
δ. Προσκοµίζονται όλα τα απαιτούµενα από το άρθρο 7 του παρόντος δικαιολογητικά.

Αρθρο 7 ¬Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

1 Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ του άρθρου 6 του παρόντος απαιτείται η υποβολή αίτησης του ιδιωτικού γιατρού ιατρικής εταιρείας. Στην περίπτωση του κοινού εργαστηρίυ οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.
2 Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αδεια άσκησης του ιατρικού (οδοντιατρικού) επαγγέλµατος.
β. Τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος Π. Δ/τος.
γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας.
δ. Στις περιπτώσεις του κοινού διαγνωστικού εργαστηρίου και της απλής συστέγασης, το θεωρηµένο από τα Μητρώα του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου συµφωνητικό λειτουργίας, µαζί µε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτησης τεκµαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της ηµεροµηνίας κατάθεσής της.
ε. Διάγραµµα κάτοψης τους διατιθέµενους χώρους κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα, µε τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από διπλωµατούχο µηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήµατα Α και Β. Σε περίπτωση συστέγασης ή ιατρικής εταιρείας, στην κάτοψη θα είναι σχεδιασµένα όλα τα εργαστήρια ταυτόχρονης λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνοµα του ιατρού που χρησιµοποιεί κάθε εργαστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από διπλωµατούχο µηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστηµονικού εξοπλισµού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήµατος Α του παρόντος Π. Δ/τος.
στ. Κατάλογο όλων των µηχανηµάτων που απαρτίζουν τον επιστηµονικό εξοπλισµό της Μονάδας, τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β του παρόντος Π. Δ/τος.
ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριµένου εξοπλισµού.
η. Προσκόµιση άδειας σκοπιµότητας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ακτινοπροστασίας, εφ' όσον θα χρησιµοποιούνται τεχνικές ή µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η άδεια σκοπιµότητας χορηγείται στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση για την ίδρυση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί στο όνοµα εταίρου, ο οποίος εισφέρει τις υπηρεσίες του και τη χρήση του εξοπλισµού.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ περί είσπραξης παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου, ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών.
3. Σε περίπτωση ιατρικής εταιρείας την αίτηση υποβάλλει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής µαζί µε τα ακόλουθα, εκτός απ αυτά της προηγούµενης παραγράφου, δικαιολογητικά:
α.Αδεια ασκήσεως επαγγέλµατος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των επιστηµονικά υπευθύνων καθώς και των λοιπών επαγγελµατιών υγείας.
β.Τίτλος αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας των ιατρών εταίρων και των επιστηµονικά υπεύθυνων, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
γ. Καταστατικό της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11, και βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρίας στα µητρώα του, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν ο Ιατρικός (οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει µέσα στην προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόµιση κυρωµένου αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της ηµεροµηνίας κατάθεσής της.

Αρθρο 8¬Αδεια λειτουργίας

Ο δικαιούχος, που έχει λάβει άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου (πολυοδοντιατρείου) ή διαγνωστικού εργαστηρίου ή εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης οφείλει µέσα στο χρόνο της ισχύος της άδειας αυτής, να εφοδιασθεί και µε ειδική άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τη διεύθυνση Υγείας και Δηµόσιας Υγιεινής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µετά από γνώµη της ειδικής επιτροπής του άρθρου 10.

Αρθρο 9 ¬Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
β. Αδεια ίδρυσης.
γ. Συµβόλαιο αγοράς ή µίσθωσης ή παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα, ακινήτου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω εργαστήριο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόµιση του κανονισµού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση φορέα Π.Φ.Υ.
δ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήµων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού εξοπλισµού.
ε. Πιστοποιητικά σήµανσης ποιότητας CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό εξοπλισµό.
στ. Προσκόµιση ειδικής άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ακτινοπροστασίας, εφ. όσον θα χρησιµιποιούνται τεχνικές ή µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η παραπάνω άδεια "εκδίδεται είτε στο όνοµα της εταιρείας είτε στο όνοµα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισµό κατά χρήση.
ζ. Ονοµαστική κατάσταση επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνοµα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ηµερών.
η. Εάν πρόκειται για Α.Ε. υποβάλλεται ονοµαστικός κατάλογος των µετόχων που κατέχουν το 100% του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και ξεχωριστή κατάσταση των ειδικευµένων ιατρών, που η συµµετοχή τους υπολογίζεται στο 51% του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11.
θ. Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ περί είσπραξης παραβόλου ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών υπέρ του δηµοσίου.

Αρθρο 10 ¬Επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ.

1. Στην έδρα κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. 'Εναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δηµόσιας Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκοµείο του Ε.Σ. Υ που εδρεύει στην οικεία Ν.Α.
β. 'Εναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Υγιεινολόγο Μηχανικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή της οικείας Περιφέρειας ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
γ. 'Εναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρµόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά ορίζεται από το Νοµάρχη.
που δεν περιλαµβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4του Π. Δ/τος 247/1991 (ΦΕΚΑ'93).
2. 'Εργο της επιτροπής είναι:
α. Η γνωµοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ. Υ.
γ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών,"που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρθρο 11 ¬Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

1. Αδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση ότι µόνη η ιδιότητα του εταίρου δεν προσδίδει στον ιατρό, κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, την ιδιότητα του εµπόρου. Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων:
α. Οι εταιρείες αυτές είναι ιατρικές (οδοντιατρικές). Ο όρος "ιατρική" (οδοντιατρική) εταιρεία αναγράφεται υποχρεωτικά στην επωνυµία τους, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, αποκλειστικά και µόνο, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήµης και δεοντολογίας.
γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθµό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ στις ειδικότηες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόµατα των Επιστηµονικά Υπευθύνων και του Επιστηµονικού Διευθυντή.
δ.Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για µία (1) ή δύο 2 Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδωτικού εργαστηρίου.
ε.Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται , ως επιστηµονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγµένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστηµονικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.
το Επιστηµονικό Συµβούλιο της ιατρικής εταιρίας, Το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκλέγει ένα εκ των µελών του ως Επιστηµονικό Διευθυντή, µε τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, και έχει τη συνολική επιστηµονική ευθύνη για το συντονισµό και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας.
ζ. Ο Επιστηµονικός Δ/ντής και το Επιστηµονικό Συµβούλιο έχουν δικαίωµα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέµατα επιστηµονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύµφωνες µε την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσµευτική για αµφότερα τα µέρη.
"η. Oι επιστηµονικά υπεύθυνοι των Τµηµάτων, γιατροί και οδοντίατροι και ο Επιστηµονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Π.Φ.Υ. Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται µεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Π.Φ.Υ. πλην, όµως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστηµονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Το λοιπό ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ."

*** Το εδάφιο η΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 ΠΔ 228/2004,ΦΕΚ Α 212/5.11.2004.

θ. nς επιστηµονικά υπεύθυνος και επιστηµονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δηµοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά.
ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστηµονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαµβάνεται στην κατάσταση επιστηµονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται µεταγενέστερα µε έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία µε δικαστικό επιµελητή.
ια. Η για οποιοδήποτε λόγω αποχώρηση Επιστηµονικά υπεύθυνα συνοδεύεται, ταυτόχρονα µε τον ορισµό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ
ιβ. Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τµήµατα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτοµα, υποχρεούνται στην δηµιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισµό και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούµενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε
(5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

1 Επί προσωπικής ιατρικής εταιρείας εταίροι µπορεί να είναι µόνο ιατροί (οδοντίατροι) και λοιποί επιστήµονες του τοµέα της υγείας, πτυχιούχοι A.E.I. και Τ.Ε.Ι, όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χηµικοί, κλινικοί χηµικοί, βιοχηµικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. Η πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευµένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρίας. Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συµµετέχει σε άλλη ιατρική (οδοντιατρική) εταιρία Π.Φ.Υ. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατοµικά το επάγγελµα.
2 Επί ιατρικής Ε.Π.Ε. ισχύουν τα εξής:α) Εταίροι µπορεί να είναι µόνο ιατροί και λοιποί επιστήµονες του τοµέα της υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χηµικοί, κλινικοί χηµικοί, βιοχηµικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές.

β) Περισσότεροι από τους µισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το µισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου είναι ειδικευµένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας.
γ) Ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευµένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου.
δ) Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συµµετέχει σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρία Π.Φ.Υ. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατοµικά το επάγγελµα.
ε) Επί µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. όλες οι αρµοδιότητες των επιστηµονικά υπεύθυνων και του επιστηµονικού διευθυντή ασκούνται από τον ιατρό που είναι ο µοναδικός εταίρος.
4. Επί Ανωνύµων Εταιριών ισχύουν τα εξής:
α. Το σύνολο των µετοχών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75).
β. Το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αναλαµβάνεται, ολόκληρο, από ιατρούς διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων. Επιτρέπεται, όµως, και η περιορισµένη συµµετοχή: 1. Ιατρών διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων
2. Ιατρών χωρίς ειδικότητα και λοιπών επιστηµόνων του τοµέα της υγείας, πτυχιούχων ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι, όπως βιολόγων, ακτινοφυσικών, πυρηνικών φυσικών, χηµικών, κλινικών χηµικών, βιοχηµικών, ψυχολόγων, νοσηλευτών.
3. Φυσικών ή νοµικών προσώπων εκτός του χώρου της υγείας.
Εάν στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου µετέχουν αφ' ενός ειδικευµένοι ιατροί και αφ' ετέρου φυσικά πρόσωπα εκτός του τοµέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51 % και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Σε περίπτωση που µετέχουν αφ' ενός ιατροί ειδικευµένοι και αφ' ετέρου ιατροί χωρίς ειδικότητα µαζί µε άλλους επιστήµονες του τοµέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51 % και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Εάν στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου υπάρχουν µέτοχοι και των τριών παραπάνω κατηγοριών, το κατώτατο ποσοστό των ειδικευµένων ιατρών ορίζεται σε 51% και το άθροισµα των ποσοστών των άλλων δύο κατηγοριών σε 49%. Οι ίδιες αναλογίες τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου και τυχόν αντίγραφα θεωρούνται άκυρα και δεν λαµβάνονται υπόψη. Το δικαίωµα προτίµησης των µετόχων καθεµιάς από τις παραπάνω κατηγορίες υφίσταται κατά την αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο.
Οι µετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό (51%) των ειδικευµένων ιατρών είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες. Οι µετοχές αυτές µεταβιβάζονται εγκύρως, µε πράξη στη ζωή ή µε αναγκαστική εκποίηση, µόνο σε πρόσωπα µε τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ αυτών ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπα µε τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηµατιστήριο. Οι κοινές µετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 49% του µετοχικού κεφαλαίου, είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο, εφ' όσον συντρέχουνοι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις.
γ. 'Οσοι από τους ειδικευµένους ιατρούς (µετόχους) του προηγουµένου εδαφίου (β) κατέχουν µετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του µετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, µε κοινή δήλωσή τους, να διορίσουν το 1/5 των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
δ. Ο ιατρός (οδοντίατρος) µέτοχος ιατρικής Α.Ε. απαγορεύεται να συµµετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ αίµατος πρώτου βαθµού, σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και σε περίπτωση που ασκεί ατοµικά το επάγγελµα (διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Π.Φ.Υ. της Α.Ε. Εάν η συµµετοχή του ιατρού µετόχου υπολογίζεται στο ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο ελέγχεται από ειδικευµένους ιατρούς, απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατοµικά το επάγγελµα.
ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ µε το οποίο βεβαιώνεται µεταβολή στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ηµερών, µε δικαστικό επιµελητή, στην αρµόδια υπηρεσία της οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος Π. Δ/τος.
5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του φορέα, µε τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δηµοσίευσή του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση γνώµης σχετικά µε τη συµφωνία ή µη των όρων αυτού προς τις διατάξεις του παρόντος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
Η θετική γνώµη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα µητρώα των αιτουµένων µελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκµαίρεται η παροχή θετικής γνώµης και θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί η εγγραφή στα µητρώα αιτουµένων µελών.
6. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προβλεπόνες στο παρόν άρθρο ειδικές προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λόγω θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αναστολής πέραν των έξη (6) µηνών ή παύσης από το ιατρικό λειτούργηµα κάποιου από τους ιατρούς (οδοντίατρους) εταίρους ή µετόχους, ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως φορέα Π.Φ.Υ, εκτός εάν υποβληθούν στην αρµόδια υπηρεσία, µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την επέλευση του γεγονότος, τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε η νοµιµότητα µε την είσοδο στην εταιρία, δυνάµει ειδικών ρυθµίσεων του καταστατικού ή κατόπιν συµφωνίας όλων των ενδιαφεροµένων µερών, άλλου ιατρού ή οδοντίατρου αντίστοιχης ειδικότητας. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ανώνυµης Εταιρείας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ αποτελεί λόγο ανάκλησης και της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση αυτής.
7. Οι συµβάσεις µε το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθµιας περίθαλψης στους ασφαλισµένους τους, καταρτίζονται µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισµών.
8. Οι µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Ταµεία Υγείας απαγορεύεται να είναι µέτοχοι ιατρικών εταιριών του παρόντος Π. Δ/τος.
9. Η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρεί, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.
10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης µικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρθρο 12 ¬'Οροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας. Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτηµάτων:
1 Παράρτηµα Α, όσον αφορά τους χώρους.
2 Παράρτηµα Β, όσον αφορά τον εξοπλισµό.

Αρθρο 13 ¬Διακοπή λειτουργίας ¬Ανάκληση άδειας λειτουργίας

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συµπαράστασης του µοναδικού δικαιούχου ή λύσης της εταιρίας.
β. Με αίτηση ¬υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας λειτουργίας.
γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτής ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.
δ. Σε περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος των αδειών, προβλέπονται από τον Κανονισµό Ακτινοπροστασίας προκειµένου για εργαστήρια ιοντίζουσα
ε. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος Π.Δ/τος.
στ. Εάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήµης και της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
ζ. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται από τον φορέα Π.Φ.Υ, µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, ιατρικό καθώς και παραίατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό που κατέχει οργανική θέση σε υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών οργανισµών.
2. Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του οικείου Νοµάρχη, η οποία εκτελείται, σε περίπτωση µη εκούσιας συµµόρφωσης, από την Αστυνοµική Αρχή µετά από γνωστοποίησή της στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
3. Η λειτουργία ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ή τµήµατος αυτού
επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, ύστερα από αίτηµα του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης του κτιρίου και του εξοπλισµού.

Αρθρο 14 ¬Ειδικές Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, που προβλέπεται από το παρόν Προεδρικό Διάταγµα, σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά, που κατέχουν ήδη µια άδεια σε οποιαδήποτε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας.
2. Aπαγορεύεται και συνεπάγεται την άµεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.:
α. H παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τις οποίες ο Ιδιωτικός Φορέας παροχής στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισµού και της κατά περίπτωση απαιτούµενης άδειας χρήσης αυτού. άδεια χρήσης ακτινολογικού µηχανήµατος απαιτείται µόνον εφόσον η ισχύς του υπερβαίνει τα 100 ΚW, άλλως αρκεί απλή κοινοποίηση στην αρµόδια Αρχή" .

*** Το εδάφιο α΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 ΠΔ 228/2004,ΦΕΚ Α 212/5.11.2004,το οποίο όµως στην συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν.3370/2005,ΦΕΚ Α 176/11.7.2005.

β. Η παροχή από Ιδιωτική Κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας.
γ. Η λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, χωρίς τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση άδειες.
δ. Η δηµιουργία παραρτηµάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και η λειτουργία του αυτού φορέα σε µη συνεχόµενα κτίρια. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λειτουργούν υποχρεωτικά µέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόµενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
ε. Η λειτουργία του φορέα σε χώρο που χρησιµοποιείται και για κατοικία.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007,ορίζεται ότι:

"Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 84/2001. Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), που προβλέπονται από το πέµπτο άρθρο του ν. 3527/2007, παρατείνονται από 1.4.2007 έως 31.12.2008".
στ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, µε βάση τους κανόνες της ιατρικής -οδοντιατρικής επιστήµης, στη δευτεροβάθµια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας.
νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία
η. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, εφ' όσον γι αυτές απαιτείται η δοκιµασία κόπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσµα της ηλεκτροκαρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδιολόγο που διενήργησε τη δοκιµασία κόπωσης.
θ. Η διακίνηση δειγµάτων αίµατος εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ή της Κλινικής που παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων (Φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται µόνο για εντελώς εξειδικευµένες ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του µέσου εργαστηρίου, µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας Π.Φ.Υ. έχει υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία, για την ενηµέρωση της άδειας λειτουργίας, έγγραφη αίτηση µε κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική άδεια για τη διακίνηση των δειγµάτων σε άλλο συγκεκριµένο φορέα Π.Φ.Υ ή σε συνεταιρισµό φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, που έχουν νόµιµη άδεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν τις εξετάσεις αυτές.
ι. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία.

Αρθρο 15 ¬Ιατρική Διαφήµιση

1 Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η µε οποιοδήποτε τρόπο διαφήµιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόµενες από το νόµο πινακίδες µη αναγνωρισµένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και συµπληρώθηκαν µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήµανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ' όσον δεν έχουν διαφηµιστικά στοιχεία.
2 Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυµία της µόνο τις λέξεις ΙΔΙnΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙnΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕίΟ ή ΙΔΙnΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝnΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΡΗΡΙΟ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ" ή "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ", συνοδευόµενες από την ένδειξη "ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." ή "ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε." κ.λ.π. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ. Υ. σε όλη τη χώρα.
3 Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιµοποιούν στην επωνυµία τους, Ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ" ή "ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΟ" ή "ΔΙΑΓΝnΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ", σε συνδυασµό ή όχι µε οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυµία, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α' 217), που καταργήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ µε την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α' 165).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διοικητική Εποπτεία ¬'Ελεγχος

Αρθρο 16 ¬Αρµόδια 'Οργανα

1.Η Διοικητική Εποπτεία και ο έλεγχος όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ ασκούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών" (ΦΕΚ Α'37/1963) από τα όργανα του παρόντος άρθρου και τις λοιπές διατάξεις, υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας και της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.
1 Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Φορέων Π.Φ.Υ.του άρθρου 10 του παρόντος Π. Δ/τος περιλαµβάνεται και η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Για το σκοπό αυτό, ο αρµόδιος Νοµάρχης µπορεί να συγκροτεί περισσότερες επιτροπές, µε τη σύνθεση που προβλέπει η παραπάνω διάταξη. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από δύο (2) Επιτροπές.
2 Το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ) είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της σύννοµης λειτουργίας των φορέων παροχής Π.Φ.Υ. και για την εισήγηση επιβολής της νόµιµης και κατάλληλης διοικητικής κύρωσης σε περίmωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος. Για το σκοπό αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ., κατ' εφαρµογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 1278/1982 (Α. 109) συνιστά ειδικές µόνιµες πειθαρχικές επιτροπές, που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την απόφαση συγκρότησης καθορίζονται το έργο της επιτροπής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των µελών της, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
3 Ο έλεγχος είναι τακτικός (τουλάχιστον µια φορά το χρόνο για κάθε φορέα Π.Φ. Υ.) ή έκτακτος και αφορά ιδίως την τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδοµής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Π. Δ/τος για τη νόµιµη λειτουργία του φορέα, την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, την εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων, το σεβασµό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόµων, κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. Η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τουλάχιστον µία (1) φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

5. Ειδικά διενεργείται ποιοτικός έλεγχος, προς διαπίστωση ιδίως:
α. Της καταλληλότητας και της ενδεδειγµένης χρήσης των χρησιµοποιούµενων υλικών.
β. Της αξιοπιστίας των εφαρµοζοµένων µεθόδων, δ. Της εξειδίκευσης και επάρκειας του παραίατρικού προσωπικού.
ε. Της τήρησης των υγειονοµικών διατάξεων και των µέτρων προστασίας των εργαζοµένων και των ασθενών.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από το "Ινστιτούτο 'Ερευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας" (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2519/1997.
Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν αίτηση για να εφοδιαστούν uε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του Ι. Ε. Ε. Π. Υ. Υ. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγµατος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2519/97 (ΦΕΚ Α'165).
6.Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης και οικονοµικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας.
α.Το αποτέλεσµα κάθε είδους και µορφής ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης υπογράφεται ευκρινώς και σφραγίζετια από την κατά περίπτωση υπεύθυνο για τη διενέργειά της ιατρό. Στη περίπτωση των ιατρικών εταιρειών, το αποτέλεσµα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επιστηµονικά υπεύθυνο ιατρό ή οδοντίατρο.
β. Τα αποτελέσµατα καταχωρούνται καθηµερινά κατά κατηγορία ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων και για κάθε υπεύθυνο για τη διενέργειά τους ιατρό σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούµενα αρχεία. Κατά τον ίδιο τρόπο καταχωρούνται και οι τυχόν παραποµπές των ασθενών µεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για κλινική ή εργαστηριακή εξέταση.
γ.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ διαχειρίζονται και αρχειοθετούν τα δεδοµένα τους (ιατρικά, οικονοµικά. διοικητικά) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 2472/1997 "προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" (ΦΕΚ Α'50) µέσω ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος και τα υποβάλλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο, ανώνυµα, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας η οποία µπορεί να επιβάλει τη διαρκή σύνδεση µε το πληροφοριακό σύστηµα των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών.

Αρθρο 17¬Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόµιµη άδεια λειτουργίας, έστω και αν η έλλειψη αφορά µόνο τµήµα του φορέα, κλείνονται αµέσως µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, η οποία εκτελείται από την αστυνοµική αρχή µετά από γνωστοποίησή της στον αρµόδιο εισαγγελέα.
(25.000.000) δραχµών.
2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. εξακολουθεί τη λειτουργία του ενώ συντρέχει λόγος διακοπής και ανάκλησης της άδειας, από τους προβλεπόµενους στην παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιµο ύψους είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών, µε την απόφαση του Νοµάρχη που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας και διατάσσει το κλείσιµο του καταστήµατος ή µε όµοια απόφαση.
3. Σε περίπτωση παράβασης των Ειδικών απαγορεύσεων του άρθρου 14 του παρόντος, διατάσσεται η άµεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανακαλείται η άδεια του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη.
Η απόφαση αυτή εκτελείται από την αστυνοµική αρχή µετά από γνωστοποίηση της στον αρµόδιο εισαγγελέα. Με την ίδια ή όµοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιµο ύψους από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) δραχµές.
4. Στις Ιδιωτικές Κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας τους, εκτός από την άµεση διακοπή της λειτουργίας, επιβάλλεται ως κύρωση και πρόστιµο ύψους εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών.
5. Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος που έχει σχέση µε τη νόµιµη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Υ. ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ αυτόν, πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, τιµωρείται µε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από 1 µέχρι έξι (6) µήνες και µε πρόστιµο ύψους πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.

Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιµο ύψους είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών.
Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) µέχρι δέκα πέντε εκατοµµύρια (15.000.000) δραχµές και σε περίπτωση υποτροπής και µε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ένα (1) µέχρι (6) µήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του φορέα Π.Φ.Υ. και επιβάλλεται πρόστιµο ύψους είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών.
1 Τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη, µετά από εισήγηση των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 16 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Π.Δ. 356/74 ΦΕΚ Α'90), όπως κάθε φορά ισχύει.
2 Οι εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλονται σ' αυτόν που διέταξε τον έλεγχο, τον αρµόδιο Νοµάρχη, τον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο και, σε κάθε περίπτωση στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

για τον αρµόδιο Νοµάρχη εάν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και του γνωστοποιηθεί η έγκριση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την πρωτοκόλληση της 'Εκθεσης Ελέγχου στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Αρθρο 18 ¬Μητρώο

1 Στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τηρείται Μητρώο ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Για την τήρηση και συνεχή ενηµέρωση του Μητρώου, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όλες τις εκδιδόµενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
2 Οι ανωτέρω εκδιδόµενες άδειες και αποφάσεις των αρµοδίων υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποιούνται και στους οικείους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

3.Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται να τηρούν µητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στα οποία καταχωρούνται τα συµφωνητικά συνεργασίας των µελών τους, προκειµένου για κοινό ή συστεγασµένο ιατρείο (οδοντιατρείο) ή εργαστήριο, καθώς και µητρώα στα οποία καταχωρούνται τα καταστατικά των εταιρειών που συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ./τος.

Αρθρο 19¬Εφαρµογή Υγειονοµικών Διατάξεων

Κάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας και υγιεινής περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονοµικές διατάξεις.

Αρθρο 20 ¬Διασφάλιση της ποιότητας

Για τη σύναψη συµβάσεων µε το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισµένους τους, είναι απαραίτητη η προσκόµιση από το φορέα παροχής υπηρεσιών Π. Φ. Υ. των αδειών που προβλέπονται από το παρόν Π. Δ/µα, καθώς και η, µετά την έναρξη της νόµιµης λειτουργίας τέτοιων φορέων, προσκόµιση βεβαίωσης για τη συµµετοχή του σε µονάδα ποιοτικού ελέγχου για τις ιατρικές πράξεις για τις οποίες συµβάλλεται ότι θα εκτελεί, µε βάση τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό του και τα αντίστοιχα απαιτούµενα για τις ιατρικές πράξεις αναλώσιµα υλικά. Μετά τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγµατος που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α' 165) απαιτείται και η προσκόµιση πιστοποιητικού του Ινστιτούτου 'Ερευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ) περί διασφάλισης της ποιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Αρθρο 21 ¬Προσαρµογή

1 Οι ιδιωτικοί φορείς που, µε οποιαδήποτε µορφή και ονοµασία, λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υποχρεούνται να προσαρµοστούν στις διατάξεις αυτού, µε την έκδοση της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, µέσα σε προθεσµία (δύο (2) ετών) από την έναρξη της ισχύος του. Με τον όρο "προσαρµογή" νοείται η χορήγηση των κατά περίπτωση αδειών, επιτρεπόµενης, όµως, ως προς την τήρηση των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήµατος Α, παρέκκλισης µέχρι 15%. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να λειτουργούν και µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής χωρίς τη νόµιµη άδεια διακόπτεται η λειτουργία τους και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιµο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1. Κατ' εξαίρεση, εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε ή Ανώνυµη Εταιρεία, που λειτουργεί µε άδεια εκδοθείσα κατά την εταιρική νοµοθεσία, η προσαρµογή στους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 µπορεί να γίνει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2 Για τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού σήµανσης ποιότητας CE για τον εξοπλισµό που απέκτησαν, αποδεδειγµένα, πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3 Οι Ιδιωτικοί φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κατά τη δηµοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγµατος έχουν αναπτύξει παραρτήµατα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, µη συνεχόµενα, κτίρια, υποχρεούνται να προσαρµοστούν στις διατάξεις του παρόντος, µε την έκδοση των απαιτούµενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας µέσα στη προθεσµία των δύο (2) ετών της πρώτης παραγράφου. Μετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος λήγει η ισχύς των παραπάνω αδειών και οι φορείς υποχρεούνται να περιοριστούν σε µία µόνο µονάδα, για την οποία οφείλουν να εκδώσουν την απαιτούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι λοιπές µονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και µετά τη συµπλήρωση της παραπάνω πενταετίας, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Τρίτη περίοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.15 άρθρ.19 Ν.3106/2003,ΦΕΚ Α 30/10.2.2003, ορίζεται ότι:

"15. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α) διετής προθεσµία προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται µέχρι τις 10.4.2005. Επίσης, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του τις 10.4.2005".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.43 Ν.3329/2005,ορίζεται ότι:

"2. Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), παρατείνεται µέχρι την 10η Οκτωβρίου 2005".

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 44 παρ.3 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005,ορίζεται ότι:

"3.Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) παρατείνονται µέχρι τη 10η Απριλίου 2006".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο πέµπτο Ν.3527/2007,ΦΕΚ Α' 25,ορίζεται ότι:

"Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α'), παρατείνονται µέχρι την 31.3.2007".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α ορίζεται ότι:

"Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 84/2001. Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), που προβλέπονται από το πέµπτο άρθρο του ν.3527/2007, παρατείνονται από 1.4.2007 έως 31.12.2008".
1 Για τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων που λειτουργούν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τηρούνται τα µετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο τµήµα Β.2 του µέρους πρώτου του παραρτήµατος Α του παρόντος, πλην όµως, µία (1) αίθουσα εξέτασης µπορεί να περιλαµβάνει δύο (2) θέσεις εξέτασης, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρησιµοποίηση µηχανηµάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη και δεν είναι συµβατή η σύγχρονη λειτουργία τους στον ίδιο χώρο, αποδεδειγµένα δε έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα µετρικά στοιχεία της µεγαλύτερης από τις δύο (2) αίθουσες, όπως αυτά προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.
2 Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του, να παραµείνουν τα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά ιατρεία συστεγαζόµενα µε κατοικίες των δικαιούχων. Επίσης, κατά παρέκκλιση, για τους ήδη εγκαταστηµένους σε πολυκατοικίες ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του φορέα σε αυτές.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 4 ΠΔ 228/2004,ΦΕΚ Α 212/5.11.2004,ορίζεται ότι:

"Τα ήδη κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/2001 (10.4.2001) λειτουργούντα ιατρεία και οδοντιατρεία, συστεγαζόµενα µε κατοικίας των δικαιούχων, επιτρέπεται να παραµείνουν για τρία ακόµη χρόνια µετά τη λήξη της αρχικής τριετούς προθεσµίας, που χορηγήθηκε µε το άρθρο 21 παρ. 5 του Π.Δ. 84/2001, δηλαδή µέχρι 10.4.2007".

Αρθρο 22 ¬'Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' Ιατρείο ¬Οδοντιατρείο
1 Σε περίπτωση χρήσης επιστηµονικού εξοπλισµού, ο χώρος του Ιατρείου¬Οδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου µηχανήµατος.
2 Σε κάθε Ιατρείο ¬Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγιζόµενο δοχείο µολυσµατικών απορριµµάτων.
4. Εάν το Ιατρείο ¬Οδοντιατρείο περιλαµβάνει επιστηµονικό εξοπλισµό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέµενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β' του παρόντος Παραρτήµατος.

***Βλέπε πίνακες σε συνηµµένο γράφηµα στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚnΝ ΥΛΙΚnΝ
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
. Η επιφάνεια του χώρου αναµονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, µπορεί να είναι ενιαία ή κατανεµηµένη σε επιµέρους αναµονές.
. Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο βιολογικών Υλικών πρέπει να υπάρχει ένας αυτόµατος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kgr τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115 m2.
. Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργqστηρίου ¬παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης ¬πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυµένες, λείες και πλενόµενες.
. Κάθε εργαστήριο περιλαµβάνει πάγκους εργασίας µε ερµάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα. Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερµότητα. Σχισµές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται Ειδικά στο παθολογοανατοµικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να µη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες. Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατοµικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισµός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων (φορµόλη ¬ξυλόλη) και αποµονωµένη θέση εργασίας µε ειδική χοάνη απαγωγής αερίων (fume¬hood).
. Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισµός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιµοποιουµένων ιατρικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
. Απορρίµµατα: Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόµενο δοχείο µολυσµατικών απορριµµάτων στους χώρους: εργαστήριο παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγµάτων υψηλού κινδύνου, αποστείρωσης ¬πλύσης και λήψης δειγµάτων.

ΤΜΗΜΑ Β'

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
1. Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων.
Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από:
α) Μία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης µε όλους τους βοηθητικούς τους χώρους (µία αίθουσα εξέτασης περιλαµβάνει µία θέση εξέτασης) και
β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτοuv αναλογικά στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧnΡnΝ Στοιχείων, µπορεί να είναι ενιαία ή κατανεµηµένη σε επιµέρους αναµονές.
. Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως χώροι αναµονής πλατύσκαλα κλιµακοστασίων και διάδροµοι κυκλοφορίας.
. Οι κύριοι διάδροµοι κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1 µέτρο.
. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσοτέρων του ενός ασθενών µέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό χώρο. Ο χώρος γραφείου γιατρών στις αίθουσες Μαγνητικής και Αξονικής Τοµογραφίας, τοποθετείται κατά προτίµηση σε επαφή µε τις αίθουσες εξέτασης (κοντά στο χειριστήριο).
. Οι χώροι που ευρίσκονται δίπλα ή σε επαφή µε τις αίθουσες ακτινογραφίας ¬ακτινοσκόπησης και ιδιαίτερα πίσω από τη θέση του bucky, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως χώροι µακρόχρονης παραµονής ατόµων (υπνοδωµάτια, γραφεία, αίθουσες φαγητού κ.λ.π.) ή ως χώροι µαιευτικού ή παιδιατρικού ιατρείου ή παιδικού σταθµού.
. Η εσωτερική οργάνωση των αιθουσών εξέτασης θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας των σχετικών µηχανηµάτων και τη µελέτη ακτινοπροστασίας, όπου απαιτείται Ο χώρος του χειριστηρίου, σε κάθε περίπτωση αίθουσας εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εξυπηρετεί λειτουργικά και να εξασφαλίζει άνετη οπτική και ακουστική επαφή εξεταστού ¬εξεταζόµενου.
. Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων πρέπει να υπάρχει ένας αυτόµατος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kgr τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115 m2.
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
. Ακτινοθωράκιση: Σε όλες τις αίθουσες εξέτασης στις οποίες επιβάλλεται ακτινοθωράκιση από τους ισχύοντες κανονισµούς ακτινοπροστασίας, η κάλυψη των φύλλων µολύβδου θα είναι συνεχής χωρίς κενά ή τρύπες και θα υπάρχει επικάλυψη των φύλλων κατά 2cm τουλάχιστον.
Στις επαφές φύλλων µολύβδου και µολυβδύαλου θα υπάρχει επικάλυψη 1cm. Οι πόρτες των αιθουσών και αντίστοιχα οι κάσες, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέχεια των θωρακίσεων και να µην ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις για να είναι δυνατόν να καλυφθούν οι αρµοί τους µε φύλλο µολύβδου.
. Εξαερισµός: Οι χώροι εξέτασης θα πρέπει να κλιµατίζονται Ειδικότερα ο θάλαµος ακτινολογικής εξέτασης και το εµφανιστήριο θα πρέπει να έχουν σύστηµα εξαερισµού ικανό για πέντε (5) ανανεώσεις αέρα την ώρα (ΟΙΝ 1946¬φύλλο 4).
. Χώροι υγιεινής και ακαθάρτων: Ο εξοπλισµός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
όλων των χρησιµοποιουµένων ιατρικών µηχανηµάτων και να είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.
. Εγκατάσταση Κλιµατισµού: Θα είναι σύµφωνη µε τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423 και 2425, καθώς και µε τα άρθρα 27 και 28 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.
. Σήµανση: 'Εξω από κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχει εµφανές οπτικό ή ακουστικό σήµα στην είσοδο του ακτινοδιαγνωστικού θαλάµου, που θα λειτουργεί κατά τον χρόνο εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστες οδηγίες για τις εγκύους αναρτηµένες στην αίθουσα αναµονής ασθενών.
ΤΜΗΜΑ Γ
ΔΙΑΓΝnΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝIΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής
Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής συντίθεται από:
α) 'Ενα εργαστήριο ίn vitro, ή ένα εργαστήριο ίn νίnο, µε τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή συνδυασµό εργαστηρίων ίn νίnο και ίn vitro και
β) Τους χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
. Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως χώροι αναµονής πλατύσκαλα κλιµακοστασίων και διάδροµοι κυκλοφορίας.
. Στο Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής πρέπει να υπάρχει ένας αυτόµατος φορητός πυροσβεστήρας σκόνης 6Kgr τύπου Α, Β, C, Ε ανά 115m2.
. Οι επιφάνειες τοίχων, δαπέδων και πάγκων εργασίας των χώρων εργαστηρίου ¬παρασκευαστηρίου ίπ vitro και "θερµής περιοχής" πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Ακτινοπροστασίας.
. Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισµός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και τον Κανονισµό Ακτινοπροστασίας.
. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιµοποιουµένων ιατρικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
. Απορρίµµατα: Πρέπει να υπάρχουν δύο ανοξείδωτοι, ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων σε κάθε εργαστήριο.
ρυθµιζόµενη µε τα πόδια ή τον αγκώνα. . Οι χώροι της "θερµής περιοχής" αποτελούν διακεκριµένη ενότητα, στην οποία η είσοδος πρέπει να σηµαίνεται και να ελέγχεται η προσπέλαση του κοινού. . Η "θερµή περιοχή" δεν πρέπει να γειτνιάζει µε χώρους φύλαξης τροφίµων, παιδικούς σταθµούς, παιδιατρικά και µαιευτικά ιατρεία. ΤΜΗΜΑ Δ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Κανονισµοί: Το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης υπάγεται: α. Στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό στην κατηγορία χρήσης "Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια" β. Στον Κανονισµό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης "Η 1
Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις" γ. Στη Νοµοθεσία για τις θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων στην κατηγορία "Γραφεία".
1 Το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από άλλη χρήση.
2 Στο Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και εφ' όσον είναι νεοίδρυόµενο, πρέπει να εξασφαλίζεται η προσπέλαση και διακίνηση ατόµων µειωµένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.), όπως αναλύεται παρακάτω:

α. Σε νέα κτίρια µε αµιγή χρήση το Εργαστήριο Φ .1. & Α. θα τηρεί τον κανονισµό του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας: " Για την άρση αρχιτεκτονικών εµποδίων από τα κτίρια Υγείας & Πρόνοιας" (Απόφαση Δ.Τ.Υ./Β/1215/ 28.4.83).
β. Στις λοιπές περιπτώσεις κτιρίων θα εφαρµόζεται ο παραπάνω Κανονισµός εκτός της παραγράφου 1 "Προσπέλαση", Για την προσπέλαση στο Εργαστήριο Φ.Ι. & Α, θα τηρούνται τα ακόλουθα:
1. Στους χώρους στάθµευσης τουλάχιστον µία θέση στάθµευσης να έχει ελάχιστο πλάτος 3.5 µέτρα.
2. 'Οταν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο υψοµετρική διαφορά, µέσα και έξω από το κτίριο οι στάθµες θα συνδέονται µε ράµπα ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1.20 µέτρων και µέγιστης κλήσης 7%.
一 Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγµα εξωτερικής θύρας του κτιρίου θα είναι 0.90 µέτρο.
一 Ο ανελκυστήρας πρέπει να έχει: . Ελάχιστες διαστάσεις θαλάµου: 1,1 Ο Χ 1.40µ, . Ελάχιστο πλάτος θύρας: 0.80µ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 Τα γραφεία γιατρού και φυσιοθεραπευτών πρέπει να είναι σε θέση κατάλληλη για την επίβλεψη των θαλάµων θεραπείας.
2 Η αίθουσα θεραπείας θα διαχωρίζεται σε θαλάµους ατοµικής θεραπείας (Θ 1 και Θ2) µε στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα, ανεµπόδιστη κυκλοφορία ασθενών, προσωπικού και µηχανηµάτων και ευελιξία χώρου. Τα διαχωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να φθάνουν µέχρι την οροφή ή το δάπεδο για να µην εµποδίζουν τον εξαερισµό του χώρου.
3 Η αίθουσα υδροθεραπείας θα διαχωρίζεται σε ανεξάρτητα λουτρά µε σταθερά χωρίσµατα τα οποία δεν θα φθάνουν µέχρι την οροφή.
4 Στους χώρους άσκησης και θεραπείας πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική µόνωση από τον έξω του κτιρίου χώρο µε χρήση πετασµάτων ή αδιαφανών κρυστάλλων.
5 Οι χώροι ατοµικής θεραπείας, υδροθεραπείας και γυµναστικής πρέπει να κλιµατίζονται. Στην περιοχή υδροθεραπείας απαιτούνται τουλάχιστον 5 εναλλαγές του αέρα ανά ώρα.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1 Τοίχοι: Οι επιφάνειες των τοίχων στα λουτρά υδροθεραπείας πρέπει να είναι επενδεδυµένες, λείες και πλενόµενες και να φέρουν σε κατάλληλα σηµεία χειρολαβές στήριξης.
2 Δάπεδα: Τα λουτρά υδροθεραπείας, οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικό. Γενικά στα δάπεδα του εργαστηρίου Φ.Ι. & Α. πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθµίες.
3 Χώροι υγιεινής: Η εγκατάσταση, ο εξοπλισµός και οι τελικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
4 Ηλεκτρική εγκατάσταση: Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των χρησιµοποιουµένων φυσιοθεραπευτικών µηχανηµάτων και οργάνων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η.

5. Εγκατάσταση παροχής και αποχέτευσης νερού:
Εκτός από τους χώρους υγιεινής, πρέπει να προβλέπεται και στον ειδικό χώρο διάγνωσης, βοηθητικό χώρο, λουτρά υδροθεραπείας και αποδυτήρια.
6. Εγκατάσταση κλιµατισµού: Θα είναι σύµφωνη µε τις Τ.Ο. Τ.Ε.Ε. 2423 και 2425 καθώς και µε τα άρθρα 27 και 28 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕIΟ ¬ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
1. Κανονισµοί: Το Πολυίατρείο ¬πολυοδοντιατρείο υπάγεται: α. Στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό στην κατηγορία χρήσης "Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια" β. Στον Κανονισµό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης "Η 1 Νοσηλευτικές Εγκαταστάσεις"
2. Το Πολυίατρείο ¬Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.
3. Το Πολυιατρείο συντίθεται:
Α) Από τουλάχιστον τρεις (3) Εξεταστικές Μονάδες και
Β) Από τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών στοιχείων που ακολουθεί
Εξεταστική Μονάδα (Ε. Μ.) µπορεί να είναι: Ιατρείο¬Εξεταστήριο, Εργαστήριο ¬Παρασκευαστήριο Βιολογικών Υλικών, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vitro, Αίθουσα Απεικόνισης, Αίθουσα y¬camera Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής in νίνο, µε τους απαραίτητους βοηθητικούς τους χώρους, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήµατος.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Το Πολυίατρείο¬Πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληρεί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα.
2. Οι κύριοι διάδροµοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.1 οµέτρα.
3. Τα Ιατρεία Παιδιατρικό, Ψυχιατρικό και Δερµατολογικό ¬αφροδισιολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναµονή τουλάχιστον 5m2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός
1 Πάγκος εργασίας τριών µέτρων µε συρτάρια, ερµάρια και νεροχύτη
2 Οδοντιατρική έδρα
3 Unit (βασική µονάδα)
4 Αεροσυµπιεστής
5 Ακτινογραφικό
6 Κλίβανος ή αυτόκαυστο
7 Εργαλειοθήκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός
1. Μικροσκόπιο διόφθαλµο κοινό µε δυνατότητα προσαρµογών για χρήση υπεριώδους φωτισµού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως
1 Υδατόλουτρο επωάσεως
2 Κλίβανοι α. Επωαστικός β. Αποστειρωτικός ξηρός γ. Αποστειρωτικός υγρός (αυτόκαυστο)
3 Φυγόκεντρος (οι) (µε µίκρο και µάκρο υποδοχές)
4 Σύστηµα ηλεκτροφόρησης κοινό
5 Φωτόµετρο ορατού και υπεριώδους φάσµατος µε δυνατότητα µέτρησης

ανοσοενζυµατικών εξετάσεων (ELlSA) 7.Σύστηµα προσδιορισµού ηλεκτρολυτών ( φλογοφωτόµετρο ή σύστηµα ατοµικής απορρόφησης ή συσκευή ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια.
8.Σύστηµα προσδιορισµού εµµόρφων στοιχείων αίµατος 9.Συσκευή απιονισµού ύδατος
10. Ψυγείο µε κατάψηξη
11. Πάγκος εργασίας τριών µέτρων µε συρτάρια και ερµάρια.
12. Λύχνος bunsen (υγραερίου ή φυσικού αερίου)
13. Καρέκλα αιµοληψίας ¬γυναικολογική
14. Κοινός ζυγός

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός
1 Πάγκος εργασίας τριών µέτρων µε συρτάρια, ερµάρια και νεροχύτη
2 Ψυγείο µε κατάψυξη
3 Σετ χρώσεων
4 Φυγόκεντρος (οι) (µε µίκρο και µάκρο υποδοχές)

5. Μικροσκόπιο διόφθαλµο κοινό µε δυνατότητες προσαρµογών για χρήση υπεριώδους φωτισµού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως
1 Δοχείο µολυσµατικών απορριµάτων (για τους κολποδιαστολείς)
2 Φορητός πυροσβεστήρας
3 Ερµάρι
4 Καρέκλα αιµοληψίας – γυναικολογική

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός
1 Μικροσκόπια διοφθάλµια
2 Μικροτόµος παραφίνης
3 Μικροτόµος ¬κρυοστάτης (ταχείας βιοψίας)
4 Αυτόµατο µηχάνηµα αφυδάτωσης ¬εµπότισης ιστών
5 Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη
6 Κλίβανος επωαστικός 7, Ψυγείο 8.Υδατόλουτρο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1 Τραπέζι ακτινογραφιών (για απλές ακτινογραφίες) µε όρθιο Bucky
2 Μετασχηµατιστής
3 Τραπέζι χειρισµού
4 Εµφανιστήριο 5.Υπερηχογράφος Β. Προαιρετικός

1. Ανακλινόµενο τραπέζι ακτινοσκοπήσεων
2. Ανοξείδωτος νιπτήρας και παροχή νερού ρυθµιζόµενη µε τα πόδια ή τους αγκώνες
1 Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων
2 Απαγωγός εστία εργασίας
3 Ηλεκτρονικό σύστηµα µέτρησης
4 Φυγόκεντρος αποκλειστικής χρήσης
5 Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης Β. Κατηγορία εργαστηρίων Α¬2

1 Κρύπτη φύλαξης ραδιοισοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων
2 Απαγωγός εστία µε κατάλληλη θωράκιση
3 Τράπεζα εργασίας
4 Νιπτήρας µε ανοξείδωτο χάλυβα
5 Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων
6 Ηλεκτρονικά συστήµατα µέτρησης και απεικόνισης
7 'Οργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου
8 'Οργανο µέτρησης της ραδιενέργειας των χορηγούµενων ραδιοφαρµάκων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισµός Ι. Θερµοθεραπεία
1 Θερµά και ψυχρά επιθέµατα
2 Συσκευή υπερύθρων ¬υπεριωδών
3 Διαθερµία
4 Συσκευή υπερήχων ΙΙ. Ηλεκτροθεραπεία

1. Συσκευές ηλεκτροθεραπείας διαδυναµικών ή διασταυρούµενων
2. Δύο συσκευές "αναλγησία κατόπιν εφαρµογής ηλεκτρικού µηχανήµατος" (π.χ. TENS)
3. Συσκευή συνεχών και εναλλασσοµένων ρευµάτων ΙΙΙ. EMG ¬BIOFEEDBACK lν. Μηχανοθεραπεία
1 Τροχός ώµου
2 Συσκευή τροχαλιών ¬αναρτώµενων ασκήσεων
3 Πολύζυγο
4 Στατικό ποδήλατο ν. Βοηθήµατα κινησιοθεραπείας

1 Δίζυγο βάδισης
2 Καθρέπτης τοίχου ή τροχήλατος
3 Βακτηρίες
4 Περιπατητήρας
5 Αναπηρικό αµαξίδιο VΙ. ¬τουλάχιστον 3 κρεββάτια ατοµικής θεραπείας ¬Στρώµα γυµναστικής ¬Συσκευή

ηλεκτροµάλαξης
Vll. 'Ελξεις
Vlll. Υδροθεραπεία
¬Δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων (όχι απαραίτητα δύο συσκευές αλλά µία στην οποία
να είναι δυνατή η εκτέλεση θεραπείας και για τα άνω άκρα και για τα κάτω άκρα) ΙΧ. Ηλεκτροµυογράφος Συσκευή µέτρησης µυικής ισχύος Συσκευή εκτίµησης αναπνευστικής λειτουργίας Β. Προαιρετικός

1. Συσκευή ανάλυσης κίνησης¬βάδισης
2. Συσκευή ανάλυσης σώµατος
3. Συσκευή ουροδυναµικού ελέγχου
4. Εργοµετρικό ποδήλατο
5. LASER
6. Μαγνητικά πεδία
7. Συσκευή µεσοθεραπείας
8. Συσκευή αναλγησίας δια βελονισµού
9. Κυκλοφορητής
10. Συσκευή πολωµένου φωτός
11. Εξοπλισµός για διάγνωση ¬αξιολόγηση ¬θεραπεία λειτουργικών δεξιοτήτων
12. Εξοπλισµός για διάγνωση ¬αξιολόγηση και επανεκπαίδευση αφασικών ασθενών

13. Εξοπλισµός για διάγνωση ¬αξιολόγηση και επανεκπαίδευση ασθενών µε διαταραχές ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών
14. Υλικό και εξοπλισµός για κατασκευή λειτουργικών ναρθήκων και ναρθήκων ηρεµίας.

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα. 4 Απριλίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIKΟNΟMIAΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚnΝ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ