Νόμος υπ' αριθ. 1026/1980

Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών διατάξεων.¬(Α' 48).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι ρυθµίσεις του παράντος νόµου δεν θίγουν τις διατάξεις του α.ν.1565/1939 περί του Κώδικος Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλµατος (ΦΕΚ 16 Α'), του κατ' εξουσιοδότηση αυτού Κανονισµού Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 171 Α'), καθώς και τις διατάξεις του ν. 1026/ 1980 (ΦΕΚ 48 Α') περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας και του Δεοντολογικού Κανονισµού Οδοντιάτρων (ΦΕΚ 167 Α'), οι οποίες εφαρµόζονται παραλλήλως."

 

ΜΕΡΟΣ 1ον.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Α'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρον 1 ¬Εργον του Οδοντιάτρου.

Εργον του Οδοντιάτρου είναι η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωµαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόµατος, των γνάθων και των παρακειµένων ιστών.

Αρθρον 2 ¬Σύστασις

1 Οι εις την περιφέρειαν εκάστου Νοµού ασκούντες νοµίµως το επάγγελµα αυτών οδοντίατροι αποτελούν οδοντιατρικόν Σύλλογον. Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι είναι Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου εδρεύουν εν τη έδρα του Νοµού και λαµβάνουν εξ αυτού την επωνυµίαν των.
2 Εις τον αυτόν Νόµον δεν δύνανται να συσταθούν πλείονες του ενός Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.
3 Διά Π.Δ/τος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύνανται να υπαχθούν οι εις περιοχήν τινα Νοµού ή και ολόκληρον Νοµόν, επαγγελµατικώς εγκατεστηµένοι οδοντίατροι, εις τον Οδοντιατρικόν Σύλλογον οµόρου Νοµού, εφ' όσον ο αριθµός των µελών αυτών είναι τοσούτον µικρός, ώστε δεν επαρκεί διά την συγκρότησιν των καταστατικών οργάνων του ή συντρέχουν έτεροι λόγοι και ιδία συγκοινωνιακοί, επιβάλλοντες τούτο.
4 Το Διοικητικόν Συµβούλιον του Οδοντιατρικού Συλλόγου δύναται δι'αποφάσεώς του, εγκρινοµένης υπό της κατά το άρθρον 35 του παρόντος Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) και κυρουµένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, να ορίζει αντιπροσωπείας εκ µελών αυτού κατά πολεις εν τω Νοµώ και να καθορίζει τα του τρόπου λειτουργίας και τα έργα τούτων.

Αρθρον 3 ¬Σκοποί και υποχρεώσεις

1. Σκοποί των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι:
α) Η µέριµνα διά την διατήρησιν της αξιοπρεπείας του Σώµατος των Οδοντιάτρων.
β) Η δηµιουργία συναδελφικού πνεύµατος µεταξύ των µελών των.
γ) Η εποπτεία διά την πιστήν τήρησιν των Νόµων και των κανονισµών των αφορώντων εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των οδοντιάτρων, ως και η επαλήθευσις των χρησιµοποιουµένων υπό των µελών αυτών διαφορών τίτλων σπουδών.
δ) Η επιστηµονική προαγωγή των µελών αυτών.
ε) Η συµβολή εις την προστασίαν της υγείας του Ελληνικού Λαού.
στ) Η µελέτη των υγειονοµικών συνθηκών του Νόµου εις τον οποίον εδρεύει ο Σύλλογος, η παρακολούθησις των λαµβανοµένων µέτρων και η υποβολή εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και εις την Ελληνικήν Οδοντιατρικήν Οµοσπονδίαν προτάσεων, εισηγήσεων και γνωµών αφορώσων εις τα µέτρα ταύτα, ως και εις την εν γένει υγειονοµικήν νοµοθεσίαν.
ζ) Η υποστήριξις των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών των.
1 Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν την συνδροµήν των εις τας Δηµοσίας Αρχάς επί παντός ζητήµατος ενδιαφέροντος την Δηµοσίαν Υγείαν και το οδοντιατρικόν επάγγελµα.
2 Αι Δηµόσιαι Αρχαί συµπαρίστανται εις τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και εις την Ελληνικήν Οδοντιατρικήν Οµοσπονδίαν και παρέχουν πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν, ως και πάσαν πληροφορίαν αναγκαίαν διά την εκπλήρωσιν των σκοπών αυτών.

Αρθρον 4 ¬Μέλη

1. Μέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν τη περιφερεία αυτών επαγγελµατικώς εγκατεστηµένοι και καθ' οιονδήποτε τρόπον ασκούντες το επάγγελµα του οδοντιάτρου, κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλµατος", ως ούτος εκάστοτε ισχύει.
2. Οδοντίατροι µόνιµοι Δηµόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι, εις του οποίους απαγορεύεται διά νόµου η ιδιωτική άσκησις του επαγγέλµατος, δύνανται να είναι µέλη
Διοικητικού ή Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτού.
3. Ουδείς οδοντίατρος δύναται να είναι µέλος δύο Οδοντιατρικών Συλλόγων συγχρόνως.
4. Αλλοδαποί, δικαιουµένοι κατά τας κειµένας διατάξεις εις άσκησιν της Οδοντιατρικής εν Ελλάδι, είναι υποχρεωτικώς µέλη των οικείων Οδοντιατρικών Συλλόγων, έχοντες τας αυτάς µετά των λοιπών µελών υποχρεώσεις. Ούτοι δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός αν πρόκειται περί οµογενών.

***Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).

5. Οδοντίατροι βουλευτές, στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλµατος, µπορούν να παραµείνουν µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου στον οποίο ήταν εγγεγραµµένοι µέχρι την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας, δεν έχουν όµως το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι."

*** Η παρ.5 προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ.1 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

Αρθρον 5 ¬Αιτήσια εισφορά των µελών.

"1. Τα µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κάθε Συλλόγου, κατ' έτος, και γνωστοποιείται στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία. Η απόφαση λαµβάνεται το µήνα Δεκέµβριο και ισχύει για το επόµενο έτος."

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.2 Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

1 Η κατά την προηγούµενην παράγραφον εισφορά καταβάλλεται ολόκληρος εντός του πρώτου 3µήνου εκάστου έτους. Ο µη εµποθέσµως καταβαλών την εισφοράν αυτού, υποχρεούται εις την καταβολήν προσαυξήσεως 3% δι'έκαστον µήνα καθυστερήσεως και µέχρις εξ µηνών κατ' ανώτατον όριον. Εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου καθυστερήσεως καταβολής της εισφοράς πέραν των 6 µηνών, ο οφειλέτης παραπέµπεται υποχρεωτικώς τη εισηγήσει του Ταµίου και επιµελεία του Δ.Σ. εις το Πειθαρχικόν Συµβούλιο και τιµωρείται διά προστίµου µέχρι του διπλασίου του οφειλοµένου ποσού, µετά των νοµίµων προσαυξήσεων, επιφυλαττοµένης της διατάξεως της παραγρ. 2 του άρθρου του παρόντος.
2 Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται όπως εισπράττουν παρά των νέων µελών αυτών, τέλος εγγραφείς εις τα Μητρώα των. Το τέλος εγγραφής είναι ίσον προς την µηνιαίαν εισφοράν του οδοντιάτρου προς το Τ.Σ.Α.Υ. Εν περιπτώσει µετεγγραφής, ο µετεγγραφόµενος υποχρεούται να καταβάλλη την ετησίαν εφ' άπαξ εισφοράν του εις µόνον το τέλος εγγραφής. Μετεγγραφή δεν επιτρέπεται προ της καταβολής των ως άνω
ποσών.

Αρθρον 6 ¬Μητρώα.

1. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος τηρεί µητρώον των µελών αυτού. Εις περίπτωσιν συστάσεως νέου Συλλόγου ούτος υποχρεούται να υποβάλη ακριβές αντίγραφον τούτου εις την Διεύθυνσιν ή το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νοµαρχίας και εις την Ε.Ο.Ο.
Τα µητρώα των Συλλόγων ενηµερούνται διά των επερχοµένων µεταβολών, µερίµνη του Προέδρου και του Γραµµατέως αυτών, αντίγραφα δε τούτων υποβάλλονται εις την Διεύθυνσιν ή το Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νοµαρχίας και εις την Ε.Ο.Ο.
2. Εις το µητρώον του Οδοντιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο οδοντίατρος εντός εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεως εις αυτόν της αδείας ασκήσεως του επαγγέλµατος του, κατόπιν αιτήσεώς του εις την οποίαν αναγράφει την διεύθυνσιν της κατοικίας και του ιατρείου του.
3. Η αίτησις δέον να συνοδεύεται υπό κεκυρωµένου αντιγράφου του πτυχίου του, της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, υπευθύνου δηλώσεως αυτού κατά το Ν.Δ. 105/1969 "περί ατοµικής ευθύνης του αιτούντος ή βεβαιούντος" ότι δεν υπάγεται εις τας περιπτώσεις των άρθρων, 5, 6 και 7 του Α.Ν. 1565/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, και βεβαιώσεως περί εγγραφής του εις το Τ.Σ.Α.Υ.
4. Προ της εγγραφής εις τον οικείον Οδοντιατρικόν Σύλλογον, απαγορεύεται η υπό του οδοντιάτρου άσκησις του επαγγέλµατός του.

Αρθρο:7 ¬Δήλωσις ασκήσεως επαγγέλµατος.

1. Παν µέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται όπως καθ'έκαστον έτον και µέχρι τέλους Μαρτίου υποβάλλη εις τον Σύλλογον:
α) Δήλωσιν περιέχουσαν τα εξής στοιχεία: όνοµα, επώνυµον, όνοµα πατρός και µητρός, τόπον και έτος γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και ιατρείου, ειδικότητα, τυχόν µετεκπαίδευσιν εις ηµεδαπήν ή αλλοδαπήν, διδακτορικόν ή έτερον δίπλωµα, γνώσιν ξένων γλωσσών και δηµοσίευσιν µελετών.
β) Υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.Δ. 105/1969, ότι ασκεί το λειτούργηµα του οδοντιάτρου, διατηρών ίδιον ιατρείον ή κλινικήν ή από κοινού µετ' άλλου οδοντιάτρου, ούτινος δέον να αναφέρει το ονοµατεπώνυµον, ως και αν παρέχη τας υπηρεσίας του εις φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον επί παγία αντιµισθία ή κατ' αποκοπήν ή επί επισκέψει, δηλών και το ονοµατεπώνυµον ή επωνυµίαν φυσικού ή νοµικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και το ποσόν της αντιµισθίας ή αµοιβής κατ' επίσκεψιν, ως επίσεις αν λαµβάνει σύνταξιν και το ποσόν αυτής, ως και υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των υπό των άρθρων 5, 6 και 7 του Α.Ν. 1565/1939, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, ή του άρθρου 4 του παρόντος, αναφεροµένων κωλυµάτων και ασυµβιβάστων. Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ' όσον δεν συνοδεύεται υπό αντιγράφου εφ' απλού της αποδείξεως περί καταβολής της υπέρ του Οδοντιατρικού Συλλόγου ετησίας εισφοράς.
2. Το Διοικητικόν Συµβούλιον εκάστου Οδοντιατρικού Συλλόγου, δι' ητιολογηµένης αποφάσεώς του, υποχρεούται να διαγράψει εκ του Μητρόου, όσους εκ των οδοντιάτρων δεν υπέβαλον την κατά την προηγουµένην παράγραφον δήλωσιν, εντός 15 ηµερών από της προς τούτους απευθυνοµένης σχετικής υποµνήσεως. Η υπόµνησις αύτη επιδίδεται διά δικαστικού επιµελητού εντός του δευτέρου εξαµήνου του έτους. Ο ούτω διαγραφόµενος οδοντίατρος δύναται επί της υποβολής των ως άνω δηλώσεων, να επανεγγραφή, καταβάλλων το διά την εγγραφήν απαιτούµενον ποσόν και τας τυχόν καθυστερουµένας εισφοράς, υπολογιζοµένης βάσει της ισχυούσης κατά τον χρόνον της καταβολής των, αιτησίας εισφοράς.

Αρθρον 8 ¬Δελτίον ταυτότητος

1. Εις τον υποβάλλοντα τας κατά το προηγούµενον άρθρον δηλώσεις χορηγείται κατ' έτος δελτίον ταυτότητος οδοντιάτρου, ισχύον µέχρι τέλους Μαρτίου του εποµενου έτους, ως και πάσα βεβαίωσις χρησιµεύουσα εις την άσκησιν του λειτουργήµατός του.
Το Δελτίον υπογράφεται υπό του Προέδρου και του Γραµµατέως του Συλλόγου και του κατόχου και σφραγίζεται διά της σφραγίδος του Συλλόγου, αποτελεί δε απαραίτητον στοιχείον διά την εξόφλησιν παντός χρηµατικού εντάλµατος, εκδιδοµένου επ' ονόµατι αυτού υπό Οργανισµών και Ταµείων.
2. Οι αλλάσσοντες επαγγελµατικήν διεύθυνσιν και οι απουσιάζοντες εκ της περιφερείας του Οδοντιατρικού Συλλόγου, του οποίου είναι µέλη πλέον του 6µήνου, υποχρεούνται να υποβάλλουν έγγραφον δήλωσιν εις τον Σύλλογον, γνωρίζοντες άµα και τον χρόνον απουσίας, τον τόπον και την διεύθυνσιν διαµονής των. Η µη υποβολή της ως άνω δηλώσεως, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωµα, του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεουµένου, όπως παραπέµψη τον παραλείψαντα εις Πειθαρχικόν Συµβούλιον.

Αρθρον 9 ¬Αλληλογραφία.

1 Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ' ευθείας µε όλας τας Αρχάς. Προκειµένου περί γενικής φύσεως θεµάτων, ούτοι γνωστοποιούν υποχρεωτικώς πάσαν ενέργειαν αυτών εις την Ε.Ο.Ο. Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται υπό του προέδρου και του Γραµµατέως, σφραγίζονται διά της σφραγίδος του Οδοντιατρικού Συλλόγου και καταχωρούνται εις ίδιον πρωτόκολλον.
2 Η σφραγίς του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποτελείται εκ τριών υπαλλήλων και οµοκέντρων κύκλων ο εξωτερικός των οποίων έχει διάµετρον 0,004 του µέτρου, εις το κέντρον αυτών φέρεται το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, πέριξ αυτού κυκλοτερώς εν τω µεσαίω κύκλω και εις το άνω µέρος αναγράφονται αι λέξεις "Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών" εις το κάτω µέρος η επωνυµία του Οδοντιατρικού Συλλόγου και εις τον εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".

Αρθρον 10 ¬Οργανα Διοικήσεως.

Οργανα Διοικήσεως του Οδοντριατρικού Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευσις τών µελών αυτού και το Διοικητικόν Συµβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Αρθρον 11 ¬Αρµοδιότης.

Η Γενική Συνέλευσις του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίζει επί παντός θέµατος, αναγοµένου εις τους σκοπούς αυτού και ιδία εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συµβουλίου, όπου υφίσταται τοιούτον, τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους εκπροσώπους του Συλλόγου διά την Ε.Ο.Ο. και εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισµόν και απολογισµόν αυτού, ως και τους εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας αυτού, του Διοικητικού Συµβουλίου και του υπαλληνικού προσωπικού.

Αρθρον 12. ¬Χρόνος Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς εντός τριµήνου από της λήξεως εκάστου έτους, εκτάκτως δέ συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συµβουλίου ή επί τη εγγράφω αιτήσει µελών του Συλλόγου, αναγραφούση τα συζητηθέντα θέµατα. Την τοιαύτην αίτησιν δέον να υποβάλη αριθµός µελών πλέον του 1/3 διά τους Συλλόγους τους έχοντας έως 50 µέλη, του 1/4 διά τους έχοντας έως 100 µέλη, του 1/6 διά τους έχοντας έως 250 µέλη, του 1/8 διά τους έχοντας έως 500 µέλη και του 1/100 διά τους έχοντας άνω των 500 µελών. Η µη συµµετοχή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των υποβαλόντων την ως άνω αίτησιν µελών αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωµα, διωκόµενον αυτεπαγγέλτως.

Αρθρον 13 ¬Πρόσκλησις µελών.

1. Τα µέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων καλούνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν υπό του Προέδρου διά προσωπικών προσκλήσεων και διά γενικής προσκλήσεως εφηµερίδας και τοιχοκολλουµένης εις το κατάστηµα του Συλλόγου.
Αι προσωπικαί προσκλήσεις αποστέλλλονται ατοµικώς εις τα µέλη, αι δε γενικαί δηµοσιεύονται και τοιχοκολλώνται 15 τουλάχιστον ηµέτας προ της ηµέρας της συνεδριάσεως.
2. Εις τας προσκλήσεις ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα προς συζήτησιν θέµατα. Τα προσερχόµενα εις την συνεδριάσιν µέλη υπογράφουν εις ίδιον
κατάλογον ή εις ειδικόν βιβλίον, προς βεβαίωσιν της απαρτίας.

Αρθρον 14 ¬Απαρτία.

1 Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία, παρισταµένων εις Συλλόγους µέχρι 100, εχόντων δικαίωµα ψηφου µελών του ηµισέως πλέον ενός, εις Συλλόγους µέχρι 500 µελών του 1/3, εις Συλλόγους µέχρι 1000 µελών του 1/4 και εις Συλλόγους άνω των 1000 µελών του 1/5 των µελών αυτής.
2 Εις περίπτωσιν µη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις επαναλαµβάνεται µετά επτά (7) ηµέρας, οπότε θεωρείται αύτη τελούσα εν απαρτία, εάν παρίσταται το ήµισυ τουλάχιστον του κατά την πρώτην παράγραφον οριζοµένου διά την απαρτίαν αριθµού µελών.
3 Εις περίπτωσιν µη επιτεύξεως απαρτίας και κατά την δευτέραν συνεδρίασιν, τα παριστάµενα µέλη, ανεξαρτήτως αριθµού, λαµβάνουν απόφασιν διά τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, τα αφορώντα εις τρεχούσας λειτουργικάς ανάγκας του Συλλόγου και ιδία διά την ψήφισιν του απολογισµού και του προϋπολογισµού και την έγκρισιν της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4 Αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δέον όπως µνηµονεύωνται εις τας προσκλήσεις και εις τα πρακτικά.
5 Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου και εν κωλύµατι τούτου ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.

Αρθρον 15. ¬Δικαίωµα ψήφου.

1. Δικαίωµα ψήφου έχουν οι εφωδιαµένοι µε το κατά το άρθρον 8 χορηγούµενον δελτίον ταυτότητος.
Οι δι' οιονδήποτε λόγον στερούµενοι τούτου, δύνανται να εκπληρώσουν τας προς τον Σύλλογον ταµειακάς υποχρεώσεις των κατά την διάρκειαν της Ψηφοφορίας και να ψηφοφορήσουν εν συνεχεία βάσει σχετικής βεβαιώσεως του Ταµείου του Συλλογου. Κατ' εξαίρεσιν εις τους άνω των 500 µελών Συλλόγους, η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων είναι δυνατή µόνον µέχρι της προτεραίας της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Η συµµετοχή των µελών των Οδοντιατρικών Συλλόγων εις τας Γενικάς Συνελεύσεις
είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητος µη προσέλευσις τούτων αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωµα, διωκόµενον αυτεπαγγέλτως και τιµωρούµενον διά προστίµου µέχρι 5.000 δραχµών, εν επαναλήψει δε, διά προστίµου µέχρι 10.000 δραχµών, περιερχοµένων εις τον Σύλλογον.
Τα χρηµατικά ταύτα ποσά δύνανται να αναπροσαρµόζωνται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, εγκρινοµένης υπό του οικείου Νοµάρχου και προκειµένου περί της Ε.Ο.Ο. υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρον 16. ¬Λήψις αποφάσεων.

1 Αι αποφάσεις της Συνελεύσεως εξαιρέσει των αφορωσών εις αρχαιρεσίας, λαµβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών αυτής.
2 Η ψηφοφορία εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων λαο τξς Ε.Ο.Ο. γίνεται α) δι' ανατάσεως της χειρός, β) δι' ονοµαστικής κλήσεως εάν ζητήση τούτο δι' εγγράφου αιτήσεως το 1/4 των παρόντων µελών και γ) διά µυστικής διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί εκλογής προσώπων ή προσωπικών ζητηµάτων, ή εάν ζηρήση τούτο δι' εγγράφου αιτήσεως το 1/3 των παρόντων µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

'Αρθρο 17. ¬Σύνθεση.

Το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραµµατέα, τον ταµία και ένα µεν σύµβουλο, εφόσον ο αριθµός των µελών δεν υπερβαίνει τα 50, τρεις συµβούλους εφόσον ο αριθµός των µελών δεν υπερβαίνει τα 300, επτά συµβούλους εφόσον ο αριθµός των µελών δεν υπερβαίνει τα 1000 και εννέα συµβούλους εφόσον ο αριθµός των µελών είναι πάνω από 1000".
***Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).

Αρθρον 18 ¬Αρµοδιότης.

Το Διοικητικον Συµβούλιον διοικεί τον Σύλλογον και διαχειρίζεται τους πόρους αυτού, εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελέυσεως και αποφασίζει επί παντός θέµατος, ανατιθεµένου αυτώ υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 19 - Σύγκλισης

"1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο µέλη του επί πενταµελών Συµβουλίων, τρία µέλη επί επταµελών, πέντε µέλη επί ενδεκαµελών και έξι µέλη επί δεκατριαµελών Συµβουλίων."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.3 Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
2. Το Διοικητικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία όταν ο αριθµός των παρισταµένων είναι µεγαλύτερος των απόντων. Αι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, επί δε ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται, Εάν υπάρξη και πάλιν ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αι αποφάσεις λαµβάνονται διά µυστικής ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί προσώπικών ζητηµάτων ή οσάκις ορίζει τούτο ο εσωτερικός
κανονισµός.
3. Περί των συνεδριάσεων τηρούνται εν ιδίω βιβλίω πρακτικά, υπογραφόµενα υπό των παρισταµένων µελών, εις τα οποία καταχωρούνται αι αποφάσεις και επί τη αιτήσει µέλους τινός αι µειοψηφούσαι γνώµαι ή προτάσεις.
4. Τα Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συµµορφούνται προς τας αποφάσεις, τας λαµβανοµένας υπό της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και να εκτελούν τας εντολάς αυτών.
5. Ο επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις αποσχών αδικαιολογήτως των συνεδριάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου, παραπέµπεται υπ' αυτού εις την Γενικήν Συνέλευσιν, η οποία δύναται να κηρύξη έκπτωτον τούτον.

Αρθρον 20. ¬Χρόνον εκλογής.

1 Η εκλογή των µελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. ενεργείται ανά τριετίαν κατά µήνα Μάρτιον και εις ηµέραν Κυριακήν οριζοµένην υπό του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, δι' αποφάσεως αυτού λαµβανοµένης προ τριάκοντα (30) τουλάχιστον ηµερών.
2 Τα µέλη του Συλλόγου καλούνται δι' ατοµικών προσκλήσεων αποστελλοµένων προς ταύτα 20 τουλάχιστον ηµέρας προ της εκλογής. Εις τας προσκλήσεις σηµειούται η ηµέρα της ψηφοφορίας, η ώρα ενάρξεως και λήξεως αυτής, το κατάστηµα της ψηφοφορίας και ο αριθµος των προς εκλογήν µελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συµβουλίου, των εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. και των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αρθρον 21. ¬Εφορευτική Επιτροπή

1 Την εκλογήν ενεργεί Εφορευτική Επιτροπή αποτελουµένη εκ τριών µελών οριζοµένων προ 10 ηµερών υπό του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, µετ' ισαρίθµων αναπληρωµατικών αυτών, διά κληρώσεως µεταξύ των µη υποβαλλόντων υποψηφιότητα µελών της Γενικής Συνελεύσεως και ενός υπαλλήλου της οικείας Νοµαρχίας, οριζοµένου υπό του οικείου Νοµάρχου. Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο αρχαιότερος των οδοντιάτρων.
2 Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, επί των κατά την εκλογήν υποβαλλοµένων ενστάσεων, ως και επί παντός προκύπτοντος κατ' αυτήν ζητήµατος. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3 Μετά την λήξιν της ψηφοφορίας ενεργείται η διαλογή και κατ' αυτήν δύναται να παρίσταται ανά εις εκπρόσωπος εξ εκάστου συνδιασµού. Τα ψηφοδέλτια αριθµούνται και µονογραφονται υπό του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, συντάσσοµένου πίνακος, εν τω οποίω αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθµός των ψήφων, ους έλαβεν έκαστος.

Αρθρον 22 ¬Δικαίωµα εκλέγεσθαι. Ανακήρυξις υποψηφίων.

1 Δικαίωµα εκλογής ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων της Ε.Ο.Ο. έχουν άπαντα τα µέλη του Συλλόγου, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 4, παρ. 2 και 4.
2 Αι αιτήσεις των υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. υποβάλλονται δεκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρας προ της εκλογής.
3 Η αίτησις είναι απαράδεκτος, εφ' όσον δεν συνοδεύεται υπό βεβαιώσεως του Συλλόγου περι της εις αυτόν εγγραφής και του εφοδιασµού διά δελτίου ταυτότητος του υποψηφίου.
4 Εντός τριών ηµερών από της εκπνοής της προς υποβολήν αιτήσεως υποψηφιότητος προθεσµίας, το Διοικητικός Συµβούλιον ανακηρύσσει τους υποψηφίους υφ' ων υπεβλήθησαν κανονικαί αιτήσεις, κατ' αλφαβητικήν σειράν του επωνύµου αυτών. Η περί ανακηρύξεως των υποψηφίων απόφασις του Διοικητικού Συµβουλίου τοιχοκολλάται εις το κατάστηµα του Συλλόγου επτά (7) τουλάχιστον ηµέρας προ της εκλογής και παραµένει ανηρτηµένη µέχρι αυτής.

Αρθρον 23 ¬Συνδιασµοί υποψηφίων.

1. Εις τας εκλογάς των Συλλογων οι οποίοι αριθµούν άνω των 30 µελών, οι υποψήφιοι µετέχουν υποχρεωτικώς εις συνδιασµούς.
2. Τα ονόµατα των υποψηφίων εκάστου συνδιασµού αναγράφονται κατ' αλφαβητικήν σειράν εις εν ψηφοδέλτιον διά το Διοικητικόν Συµβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και εις έτερον διά τους εκπροσώπους του Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. Ο αριθµος
εκλεγοµένων.
3. Εις περίπτωσιν υπάρξεως ενός µόνον συνδιασµού ο εν τω ψηφοδελτίω αριθµος των υποψηφίων δύναται να υπερβή τον αριθµον των εκλεγοµένων µέχρι του ηµισέως τούτου.

Αρθρον 24. ¬Ψηφοφορίαι

1 Η εκλογή γίνεται διά µυστικής ψηφοφορίας. Η υπέρ των υποψηφίων προτίµησις εκφράζεται διά σταυρού σηµειοµένου διά µολύβδιδος, µελανής ή κυανής αποχρώσεως, παραπλεύρως του ονόµατος του υποψηφίου. Απαγορεύονται επί ποινή ακυρότητος του ψηφοδελτίου αι επ'αυτού διαγραφαί και προσθήκαι ονοµάτων υποψηφίων εξ άλλων συνδυασµών.
2 Η εκλογή των οργάνων των Συλλόγων γίνεται κατά το σύστηµα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής επιτροπής και ο αριθµός των αντιπροσώπων για την Ε.Ο.Ο. κατανέµονται µεταξύ των υποψηφιοτήτων σε πλήρες παραταξιακό ψηφοδέλτιο και των ανεξαρτήτων ατοµικών υποψηφιοτήτων σε παραταξιακό ψηφοδέλτιο, ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Προς τούτο το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται δια του αριθµού των εδρών του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή δια του αριθµού των εκλεγόµενων αντιπροσώπων. Το πηλίκο της διαιρέσεως, παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µετρο, κάθε δε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες και εκλέγει τόσους υποψηφίους, όσες φορές το εκλογικό µέτρο χωρεί στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβε.

Εάν από την πρώτη κατανοµή παρέµειναν αδιάθετες έδρες, τότε για την πλήρωσή τους ακολουθεί δεύτερη κατανοµή που γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασµοί που µετείχαν στην πρώτη κατανοµή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την πρώτη κατανοµή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το αθροισµά τους διαιρείιαι µε τον αριθµό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό µέτρο και όσες φορές χωράει τούτο στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασµού, τόσες έδρες δίνονται σ' αυτόν. Στη δεύτερη κατανοµή συµµετέχουν όλοι οι συνδυασµοί και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανοµή. Αν και µετά τη δεύτερη κατανοµή παρέµειναν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασµός ή µεµονωµένος υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανοµή. Σ' αυτή παίρνουν µέρος όλοι οι συνδυασµοί ανεξάρτητα από το αν πήραν ή όχι έδρα και µεµονωµένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί. Την αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασµοί ή µεµονωµένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθµός των υπολοίπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασµούς από το σύνολο ψηφοδελτίων για µεµονωµένους είναι πιο κοντά στο µέτρο της πρώτης κατανοµής µε τη σειρά, µέχρι να διατεθεί και η
***Η παρ. 2 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).
3. Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο ή µεγαλύτερο από αυτό εκλέγεται µόνος αυτός.
***Η παρ. 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).
4. Συνδυασµός, ο οποίος περιλαµβάνει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που ανήκουν, λαµβάνει τόσες έδρες όσοι και οι υποψήφιοί του. Τα τυχόν υπόλοιπα των α και β περιπτώσεων δεν λαµβάνουν µέρος στην παραπέρα κατανοµή των εδρών.
***Η παρ. 4 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).
5. Εις τας εκλογάς των Συλλόγων οι οποίοι έχουν εγγεγραµένα µέχρι 30 µέλη, µετέχουν µεµονοµένοι υποψήφιοι ανεξαρτήτως βαθµού , δι'ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και εκλέγονται οι λαβόντες κατά σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιµήσεως.
6. Οι εκπρόσωποι εκάστου Συλλόγου εις την Ε.Ο.Ο. εκλέγονται κατ'αναλογίαν των ψήφων τας οποίας λαµβάνει έκαστος συνδυασµός. Την τυχόν υπολειπόµενην θέσιν καταλαµβάνει ο έχων το µεγαλύτερον υπόλοιπον ψήφων συνδυασµός. Εν ισοψηφία διενεργείται κλήρωσις ως ανωτέρω.

Αρθρον 25. ¬Εκλογή κατά τµήµατα.

1 Εις Οδοντιατρικούς Συλλόγους αριθµούντος πλέον 500 µελών, η εκλογή των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των εκπροσώπων αυτών διά την Ε.Ο.Ο., ενεργείται κατά τµήµατα εντός της περιφερείας αυτών. Εις έκαστον τµήµα ψηφίζουν µέχρι 500 οδοντίατροι.
2 Η εκλογή εις τους Συλλόγους αριθµούντας πλέον των 500 µελών, η εκλογή των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των εκπροσώπων αυτών διά την Ε.Ο.Ο, ενεργείται κατά τµήµατα εντός της περιφερείας αυτών. Εις έκαστον τµήµα ψηφίζουν µέχρι 500 οδοντίατροι.

1 Η Εκλογή εις τους Συλλόγους τούτους διενεργείται επί δύο συνεχείς ηµέρας, µερίµνη δε του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Συλλόγου λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα διά την εξασφάλισιν του αδιαβλήτου αυτής.
2 Ως εκλογικά τµήµατα δύνανται να ορίζωνται δι'αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου, µετά πρότασιν του Οδοντιατρικού Συλλόγου δηµόσια κτίρια, ως και έτερα οικήµατα κατάλληλα προς τον σκοπόν τούτον. Διά της αυτής αποφάσεως κατανέµονται οι των, ως και η διάρκεια τηςψηφοφορίας.
Η ανωτέρω απόφασις του Νοµάρχου, γνωστοποιείται προς τα µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου διά του τύπου και δι'αναρτήσεως σχετικής ανακοινώσεως εις τα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρας προ των εκλογών.
Εις έκαστον εκλογικόν τµήµα συγκροτείται ιδία εφορευτική επιτροπή συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος, εις δε την έδραν του Συλλόγου Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, απαρτιζοµένη εξ ενός Πρωτοδίκου ή Ειρηνοδίκου ως Προέδρου, ενός υπαλλήλου της Νοµαρχίας και τριών µελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
Αι εφορευτικαί Επιτροπαί των τµηµάτων, µετά το πέρας της ψηφοφορίας και την διαλογήν των ψηφοδελτίων, διαβιβάζουν τα αποτελέσµατα αυτής µετά των σχετικών πρακτικών και των ψηφοδελτίων, ως και τας τυχόν υποβληθείσας κατά του αποτελέσµατος και τας τυχόν υποβληθείσας κατά του αποτελέσµατος ενστάσεις εις την Κεντρικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν, ήτις και αποφαίνεται επί τούτων.
5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µετ' έλεγχον και επαλήθευσιν των αποτελεσµάτων, προβαίνει εις την ανακήρυξιν των εκλεγοµένων, διά της συντάξεως σχετικού πρακτικού, εµφαίνοντος τα τελικά αποτελέσµατα της εκλογής.

Άρθρο 26

Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογικής διαδικασίας εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 267 έως και 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/ 1999, ΦΕΚ 97 Α΄)."
*** Το άρθρο 26 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.4 Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

Αρθρον 27. ¬Εκλογή Προεδρείου

"1.Ο λαβών τις περισσότερες ψήφους από τα εκλεγέντα µέλη του Δ.Σ. καλεί, εντός οκτώ (8) ηµερών, όλους τους εκλεγέντες συµβούλους, για εκλογή κατά σειρά Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία, ανεξαρτήτως υποβολής ενστάσεων κατά της εκλογικής διαδικασίας. Για την εκλογή απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων, τουλάχιστον, των εκλεγέντων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, θεωρείται δε εκλεγείς αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία αυτών.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και απαιτείται η ίδια απαρτία. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και απαιτείται η παρουσία του µισού πλέον ενός τουλάχιστον των εκλεγέντων µελών."
κληρουµένου. Η εκλογή του ως άνω Προεδρείου ενεργείται διά µυστικής ψηφοφορίας.
*** Η παρ.1 και το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.5 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
3. Εντός οκτώ (8) ηµερών από της καταρτίσεως εις Σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου, υποβάλλεται εις την Ε.Ο.Ο. και την Νοµαρχίαν η σύνθεσις του Διοικητικού Συµβουλίου.

Αρθρον 28.¬Καθήκοντα Προέδρου.

1 Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τας συνεδριάσεις της Γεν. Συνελεύσεως και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.
2 Τον Πρόεδρον απόντα, κωλυόµενον ή ελλείποντα, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόµενον ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλµατος εκ των µελών του Δ.Σ.

Αρθρον 29¬Καθήκοντα Γραµµατέως.

Ο Γραµµατεύς επιµελείται της συντάξεως των εγγράφων και των πρακτικών των συνεδριάσαεων της Γεν. Συνελεύσεως άτινα υπογράφονται υπό τε του Προέδρου και αυτού, επιµελείται οµοίως της τηρήσεως του µητρώου των µελών και των διά την υπηρεσίαν του Συλλόγου χρησίµων βιβλίων, πλήν των του Ταµείου. Εν περιπτώσει κωλύµατος, ο Γραµµατεύς αναπληρούται υπό του ειδικού Γραµµατέως συµβούλου, οριζοµένου υπό του Δ.Σ. εακ των µελών του.

Αρθρον 30. ¬Καθήκοντα Ταµείου.

1 Ο Ταµίας επιµελείται της διαχειρήσεως της περιουσίαςτου Συλλόγου ως και της εισπράξεως των εισφορών των µελών και των άλλων πόρων του Συλλόγου, τηρεί βιβλίον απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων ων οφείλει να υποβάλη κατάστασιν, οσάκις ζητήθη, προς τε την Γεν. Συνέλευσιν και το Συµβούλιον, υποχρεούµενος εις ακριβή απολογισµόν κατά το τέλος εκάστου οικονοµικού έτους.
2 Πάσα είσπραξις επ' ονόµατι του Οδοντιατρικού Συλλόγου ενεργείται υπό του εντεταλµένου υπαλλήλου του Συλλόγου υπό την εποπτείαν του Συµβούλου Ταµίου.
3 Τα βιβλία αριθµούνται και µονογράφονται υπό του Προέδρου του Συλλόγου.
4 Πάσα πληρωµή ενεργείται κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γραµµατέως, τηρουµένων των λοιπών κειµένων διατάξεων.
5 Εν περιπτώσει κωλύµατος ο Ταµίας αναπληρούται υπό άλλου µέλους του Δ.Σ., οριζοµένου υπό του Διοικητικού Συµβουλίου. Οσάκις τα εισπραττόµενα υπερβαίνουσι κατά µήνα τα συνηθή µηνιαία έξοδα του Συλλόγου, ο Ταµίας υποχρεούται, όπως καταθέτη ταύτα εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις µίαν εκ των Ελλάδι αναγνωρισµένων Τραπεζών, καθοριζοµένην υπό του Διοικητικού Συµβουλίου κατά τα ειδικώτερον υπό του Κανονισµού του Συλλόγου ορισθησόµενα.

Αρθρον 31. ¬Απολογισµός πεπραγµένων.

Ο κατά την τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν του Συλλόγου αναγιγνωσκόµενος απολογισµός πεπραγµένων του απερχοµένου Διοικ. Συµβουλίου υποβάλλεται εις την Ε.Ο.Ο. και κοινοποιείται εις την Νοµαρχίαν. Ενηµερωτικόν σηµείωµα περί των εργασιών του Συλλόγου υποβάλλεται, επιµελεία του Προέδρου, καθ' έκαστον έτος εις την Ε.Ο.Ο. Ετήσια εισφορά.

Άρθρο 32

Τα µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς προς την Ε.Ο.Ο., το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο. κατ' έτος. Η απόφαση λαµβάνεται το µήνα Νοέµβριο, γνωστοποιείται στους Συλλόγους και ισχύει για το επόµενο έτος. Η εισφορά καταβάλλεται στον οικείο Σύλλογο εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και αποδίδεται στην Ε.Ο.Ο. µέχρι το τέλος Απριλίου, µε επιµέλεια του Προέδρου και του Γραµµατέα κάθε Συλλόγου. Αν δεν καταβληθεί εµπροθέσµως η εισφορά, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόµου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι εισφορές καταβάλλονται από τον οικείο Σύλλογο στην Ε.Ο.Ο., εντός µηνός από την είσπραξή τους."
*** Το άρθρο 32 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.6 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρον 33. ¬Εκλογή.

1. Κατά τας αρχαιρεσίας των Οδοντιατρικών Συλλόγων προς ανάδειξιν Διοικητικών Συµβουλίων και εκπροσώπων εις την Ε.Ο.Ο. η Συνέλευσις εκλέγει ταυτοχρόνως την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, αποτελουµένην εκ τριών µελών, µετ' ισαρίθµων αναπληρωµατικών αυτών.
*** Το εντός " " εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ.7 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ειδοποιούµένη υπό του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου µετά τας αρχαιρεσίας, συνέρχεται εν τοις γραφείοις του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρον εκ των µελών αυτής κατά την διαδικασίαν του άρθρου 27 του παρόντος.

Αρθρον 34. ¬Αρµοδιότης.

1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή καθίσταται αρµοδία διά τον έλεγχον των βιβλίων και της εν γένει οικονοµικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου και υποβάλλει έκθεσιν αυτής εις τον Πρόεδρον του Οδοντιατρικού Συλλόγου 15 ηµέρας τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως, προς την οποίαν λογοδοτεί το Διοικητικόν Συµβούλιον. Η έκθεσις αναγιγνώσκεται ενώπιον της Συνελεύσεως.
2 Ο Πρόεδρος συγκαλεί εκτάκτως της Εξελεγκτικήν Επιτροπήν διά τον έλεγχον της οικονοµικής διαχειρήσεως του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, συντάσσων σχετικήν έκθεσιν απευθυνοµένην προς την Συνέλευσιν.

ΜΕΡΟΣ 2ον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρον 35. ¬Σύστασις, αρµοδιότης.

1 Ο Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος (Π. Ο.Σ.), µετονοµάζεται εις "Ελληνικήν Οδοντιατρικήν Οµοσπονδίαν" (Ε.Ο.Ο.).
2 Η Ε.Ο.Ο. είναι το κεντρικόν συντονιστικόν όργανον και η εποπτεύουσα οργάνωσις απάντων των Οδοντιάτρων και των Οδοντριατρικών Συλλόγων της Χώρας, αποτελεί δε νοµικόν πρόσωπον Δηµοσίου Δικαίου εδρεύον εν Αθήναις.

Η Ε.Ο.Ο. συντονίζει τας επί γενικών θεµάτων ενεργείας των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Εποπτεύει την τήρησιν των κανόνων της οδοντιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγήν των ηθών και εθίµων του Οδοντιατρικού επαγγέλµατος. Γνωµατεύει επί σχεδίων Νόµων και Προεδρικών Διαταγµάτων σχετικών µε την δηµοσίαν υγείαν και ιδία την στοµατικήν τοιαύτην επί των οποίων ήθελε ζητηθή η γνώµη αυτής υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Παρακολουθεί την ανάπτυξιν και την εξέλεγξιν της Οδοντιατρικής επιστήµης καί εκφράζει γνώµην επί θεµάτων οδοντιατρικής εκπαιδεύσεως, µεταπτυχιακής επιµορφώσεως και επιστηµονικής και επαγγελµατικής ενηµερώσεως των Οδοντιάτρων. Μελετά υγειονοµικά οδοντιατρικά θέµατα και οργανώνει επιστηµονικά οδοντιατρικά συνέδρια. Εκδίδει περιοδικόν Δελτίον προς πληρεστέραν επιστηµονικήν και επαγγελµατικήν ενηµέρωσιν τών οδοντιάτρων και επικοινωνίαν µετά των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Υποστηρίζει επαγγελµατικά συµφέροντα των οδοντιάτρων της Χώρας, εναρµονίζουσα ταύτα µε τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Αναπτύσσει τας σχέσεις της µε την Διεθνή Οδοντιατρικήν Οµοσπονδίαν, τας Οµοσπονδίας των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητος καί των άλλων Χωρών.

Αρθρον 36. ¬'Οργανα Διοικήσεως.

Οργανα της Ε.Ο.Ο. ειναί η Γενική Συνέλευσις των µελών αυτής καί το Διοικητικόν Συµβούλιον.

Αρθρον 37. ¬Σφραγίς.

Η σφραγίς της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας αποτελείται εκ τριών υπαλλήλων καί οµοκέντρων κύκλων, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάµετρον 0,04 του µέτρου, εις το κέντρον αυτών φέρεται το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, πέριξ αυτού κυκλοτερώς εν τω µεσαίω κύκλω και εις το άνω µέρος αναγράφονται αι λέξεις " Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών", εις τόοκάτω µέρος αι λέξεις " Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία" και εις τον εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".
2. Η Ε.Ο.Ο. αλληλογραφεί απ' ευθείας προς όλας τας Αρχάς. Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέως και σφραγίζονται δια της σφαγίδος της Ε.Ο.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

'Αρθρο 38. ¬Σύνθεση.

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο. αποτελείται:
α) Από τους προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
β) από τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και
γ) από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων, µε βάση τον αριθµό των µελών καθενός κατά την ακόλουθη αναλογία:
α) Σύλλογοι αριθµούντες έως 30 µέλη ουδένα εκπρόσωπο εκλέγουν.
β) Σύλλογοι αριθµούντες από 31¬100 µέλη εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.
γ) Σύλλογοι αριθµούντες 101¬200 µέλη εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.
δ) Σύλλογοι αριθµούντες από 201 µέλη και άνω εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο ανά 150 µέλη".
***Το άρθρο 38 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).

'Αρθρον 39. ¬Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1 Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικώς µεν εντός του πρώτου τετραµήνου εκάστου έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει τούτο το Διοικητικόν Συµβούλιον της Ε.Ο.Ο. ή επί τη εγγράφω αιτήσει του 1/4 του όλου αριθµού των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, αναγραφούσης τους λόγους της συγκολήσεως και τα συζητητέα θέµατα.
2 Η τακτική Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο. δι' αρχαιρεσίας συγκαλείται ανά τριετίαν και εντός του Α' τετραµήνου του εποµένου των αρχαιρεσίων των τοπικών Συλλόγων έτους.
3 Αι προσκήσεις δια τας τακτικάς συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο. αποστέλλονται προ τα µέλη ένα µήνα τουλάχιστον προ της ηµέρας της συνεδριάσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν κατ' αναλογίαν αι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.
4 Η δι' αρχαιρεσίας συγκαλουµένη Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία, όταν παρίστανται τα 3/5 των µελών αυτής. Εν περιπτώσει µη επιτεύξεως απαρτίας, η Συνέλευσις επαναλαµβάνεται µετά ένα µήνα και ευρίσκεται εν απαρτία, όταν παριστάται το ήµισυ πλέον ενός των µελών αυτής. Εν περιπτώσει µη επιτεύξεως και πάλιν απαρτίας, επαναλαβάνεται µετά ένα µηνα και ευρίσκεται εν απαρτία οσαδήποτε µέλη και αν είναι παρόντα.
5 Την έναρξιν των εργασιών κηρύσσει ο Πρόεδρος του απερχοµένου Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., ο οποίος διευθύνει την συζήτησιν µέχρι πέρατος του Διοκητικού και οικονοµικού απολογισµού.
6 Η εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Ε.Ο.Ο. συµµετοχή των µελών αυτής τυγχάνει υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητος απουσία θεωρείται πειθαρχικόν παράπτωµα, τιµωρούµενον δι' αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο., δια της ποινής της επιπλήξεως. Εις περίπτωσιν επαναλήψεως της απουσίας, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. παραπέµπει τον απουσιάζονται εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συµβούλιον Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) της Ε.Ο.Ο., βάσει των διατάξεωςν περί Πειθαρχικών Συµβουλίων του παρόντος.

'Αρθρον 40. ¬Αρµοδιότης

Η Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο. αποφασίζει περί : Α) της εκλογής των ένδεκα αιρετών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, β) της ψηφίσεως του Εσωτερικού Κανονισµού της Ε.Ο.Ο., Γ) της ψηφίσεως του Προϋπολογισµού και της εγκρίσεως του Διοικητικού και οικονοµικού απολογισµού, δ) περί παντός ζητήµατος, αναγοµένου εις τους σκοπούς της Ε.Ο.Ο. και τιθεµένου υπο του 1/3 τουλάχιστον των µελών της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.

'Αρθρον 41 ¬Απαρτία. Λήψις αποφάσεων.

1 Η Γενική Συνέλευσις της Ε.Ο.Ο., εξαιρέσει των αρχαιρεσίων, ευρίσκεται εν απαρτία παρισταµένου του ηµίσεος πλέον ενός των µελών αυτής. Λαµβάνει δε αποφάσεις κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων µελών αυτής. Επί ισοψηφίας η πρότασις έρχεται εις νέαν ψηφοφορίαν και επί νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
2 Εις περίπτωσιν µη επιτεύξεως απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται άνευ άλλης προσκλήσεως µετά 24 ώρας, κατά την αυτήν ώραν και εν ιδίω τόπω και λαµβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφίαν των παρόντων µελών αυτής.
3 Η ψηφοφορία γίνεται δι' ανατάσεως της χειρός ή δι' ονοµαστικής κλήσεως αν ζητήσουν τούτο εγγράφως πέντε µέλη. Προκειµένου περί εκλογής προσώπων η ψηφοφορία είναι µυστική.
4 Των συνεδριάσεων της Γεν. Συνελεύσεως της Ε. Ο.Ο. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.
5 Περί των συνεδριάσεων τηρείται πρακτικόν εν ιδιω βιβλίω. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Αρθρο 42. ¬Σύνθεση, εκλογή

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ο. αποτελείται από δεκαπέντε µέλη. Σ' αυτά περιλαµβάνονται οι πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Από τα υπόλοιπα δώδεκα, τα οκτώ προέρχονται υποχρεωτικά και κατ' αναλογία των ψήφων τις οποίες έλαβε κάθε συνδυασµός από τους Συλλόγους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, τα δε υπόλοιπα τέσσερα από τους επαρχιακούς Συλλόγους εφ' όσον υπάρχουν υποψήφιοι, άλλως συµπληρώνεται ο αριθµός υποψηφίων µε υποψηφίους της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
Για την εκλογή των δώδεκα µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο. εφαρµόζονται αναλόως οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1¬4 του παρόντος".
30).

'Αρθρον 43. ¬Εφορευτική Επιτροπή

Την εκλογήν του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο. ενεργεί Εφορευτικής Επιτροπή Συγκροτηµένην επιµελεία του αποεχοµένου Διοικητικού Συµβουλίου και αποτελουµένη εξ ενός Πρωτοδίκου οριζοµένου υπό του Προϊσταµένου του Πρωτοδικείου ως Προέδρου, ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών επι βαθµώ 5ω τουλάχιστον, οριζοµένου υπο του Υπουργού και τριών οδοντιάτρων εκλεγοµένων δια κλήρου µεταξύ των µη υποψηφίων µελών της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν µετέχει άνευ ψήφου ο Γενικός Γραµµατεύς του απερχοµένου Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.

'Αρθρον 44 ¬Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγουν ταυτοχρόνως µε την εκλογήν του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. δια κοινού ψηφοδελτίου, τρία τακτικά και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δια θέσεως σταυρού προτιµήσεως, παραπλεύρως του ονόµατος των υποψηφίων.
"Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογικής διαδικασίας εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 267 έως και 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας."
*** Το εντός " " εδάφιο του άρθρου 44 προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ.6 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

'Αρθρον 45. ¬Εκλογή Προέδρου

1. Μετά το πέρας των εργασιών της δι' αρχαιρεσίας πραγµατοποιηθείσης Γενικής Συνελεύσεως συνέρχονται υπό την Προεδρίαν του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και εκλέγουν µεταξύ των δι' απολύτου πλειοψηφίας το Προεδρείον, ήτοι Πρόεδροι Α' και Β' Αντιπροέδρους, Γεν. Γραµµατέα, Ταµίαν και ειδικόν Γραµµατέα. Δια την εκλογήν απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των εκλεγέντων µέλων του Δ.Σ.
"2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και απαιτείται η ίδια απαρτία. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και απαιτείται η παρουσία του µισού πλέον ενός τουλάχιστον των εκλεγέντων µελών."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.9 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

'Αρθρον 46 ¬Σύγκλησις Διοικητικού Συµβουλίου.

Το Διοικητικόν Συµβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού εις τακτικάς συνεδρίασεις, οριζοµένας υπ' αυτού, και εις εκτάκτους, οσάκις παρίσταται ανάγκη, ή εφ' όσον ζητηθή τούτο δι' εγγράφου αιτήσεως υπό τρίων µελών αυτού. Εις την τελευταίαν ταύτην περίτωσιν, ο Πρόεδρος υποχρεούται όπως συγκαλέση το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. εντός οκτώ ηµερών.
Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρισταµένων οκτώ τουλάχιστον εκ των µελών αυτού, λαµβάνει δε αποφάσεις δια πλειοψηφίας των παρόντων, τηρούν πρακτικά των συνεδριών αυτού. Εν ισοψηφία, η πρότασις απορρίπτεται.

'Αρθρον 47 ¬Αρµοδιότης Διοικητικού Συµβουλίου.

Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Ο.Ο. και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτής, εκτελεί τας αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως.

'Αρθρον 48 ¬Καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ.

1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο. δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου. Εφ' όσον ο εκλεγείς Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. τυγχάνεια Πρόεδρος Οδοντιατρικής τινός Συλλόγου, επιλέγει εντός 3 ηµερών από της εκλογής του το αξίωµα το οποίον επιθυµεί να διατηρήση. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθη άπρακτος, θεωρείται ως παραιτηθείς του αξιώµατος του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο. διευθύνει τας συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ο. ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.
3 Τον Πρόεδρος απόντα ή ελλείποντα ή κωλυόµενον αναπληροί ο πρώτος Αντιπρόεδρος και τούτον ο δεύτερος Αντιπρόεδρος, τούτους δε κωλυοµένους έτερον µέλος του Συµβουλίου, οριζόµενον δι' αποφάσεως του Δ.Σ.

'Αρθρον 49. ¬Καθήκοντα Γεν. Γραµµατέως και Ταµίου του Δ.Σ.

1 Ο γενικός Γραµµατεύς έχει την εποπτείαν και ευθύνην της αλληλογραφίας και της οµαλής λειτουργίας των γραφείων της Ε.Ο.Ο. και της τηρήσεως των πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συµβουλίου.
2 Δια τα καθήκοντα του Ταµίου εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 30.

'Αρθρον 50 ¬Αναστολή αποφάσεων Οδοντιατρικών Συλλόγων.

1 Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. δύνανται, δι' αποφάσεως του, ν' αναστείλη απόφασιν ή ενέργειαν Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου, εφ' όσον κρίνει ότι αντίκειται αύτη εις τους σκοπούς των Οδοντιατρικών Συλλόγων Κατά της αποφάσεως ταύτης της Ε.Ο.Ο δύνανται ν' ασκηθή προσφυγή του Συλλόγου ενώπιον της πρώτης συνερχοµένης Γενικής Συνελεύσεως. Η µη λήψις αποφάσεως αναστολής.
2 Εις επειγούσας περιστάσεις το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. αποφασίζει όπως ερωτηθούν επί τινός θέµατος εγγράφως οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Ούτοι υποχρεούνται όπως απαντήσουν σχετικώς εντός 3 ηµερών το αργότερον από της λήψεως του εγγράφου.

Η σχετική απόφασις λαµβάνεται δια των 3/5 των αποσταλεισών απαντήσεων και κοινοποιείται υποχρεωτικώς εις πάντας τους Προέδρους.

ΜΕΡΟΣ 3ον.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 51.

1. Δικαίωµα εκλογής ως Προέδρων των Πειθαρχικών Συµβουλίων έχουν τα µέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που ασκούν δέκα τουλάχιστον χρόνια το επάγγελµα.
Δικαίωµα εκλογής ως µελών αυτών έχουν τα µέλη των Συλλόγων τούτων που ασκούν πέντε τουλάχιστον χρόνια το επάγγελµα".
***Το άρθρο 51 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α 30).

'Αρθρον 52. ¬Ποιναί.

"1. Οι επιβαλλόµενες από το Π.Σ. ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλµατος, από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως έξι (6) µήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλµατος."
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.10 Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
2. Το πρόστιµον περιέχεται εις τους οικείους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
"3. Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλµατος µπορεί να επιβληθεί εάν ο οδοντίατρος: α) τιµωρηθεί, εντός τριετίας, από το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε δύο τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλµατος, β) καταδικάσθηκε µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κακούργηµα, γ) καταδικάσθηκε µε δύο τουλάχιστον αµετάκλητες αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου για πληµµέληµα κατά την άσκηση ή µε αφορµή την άσκηση του επαγγέλµατός του."
*** Η παρ.3 προστέθηκε µε το άρθρο 38 παρ.11 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005

'Αρθρον 53. ¬Παραγραφή παραπτωµάτων.

Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά τριετίαν από της τελέσεως αυτών, πάσα όµως πράξις πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η υποβολή εγκλήσεως και πάσα πράξις ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφήν.

'Αρθρον 54. ¬Αναστολή πειθαρχικής Διώξεως.

1 Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον δύναται δι' αποφάσεως του να διατάξη την αναστολήν της πειθαρχικής διώξεως µέχρι πέρατος της εκκρεµούσης τυχόν ποινικής διώξεως, οπότε ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν συµπληρούνται προς της παρόδου ενός έτους από της εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου.
2 Ο Γραµµατεύς παντός Δικαστηρίου υποχρεούται να αποστέλλη προς τον οικείον Οδοντιατρικόν Σύλλογον αντίγραφα βουλευµάτων ή αποφάσεων αφορωσών παραβάσειςσ οδοντιάτρων εντός τριµήνου από της εκδόσεώς των.

'Αρθρον 55. ¬Σύστασις Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Παρ' εκάστω των τριών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς, και Θεσσαλονίκης συνιστάται Πειθαρχικον Συµβούλιον προς εκδίκασιν των πειθαρχικών Παραπτωµάτων των µελών των Συλλόγων τούτων. Δια τους υπολοίπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους συνιστώνται δι' αποφάσεως του Α.Π.Σ.Ο, Πειθαρχικά Συµβούλια κατά περιφερείας. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται οι Σύλλογοι των οποίων τα µέλη υπάγονται εις έκαστον περιφερείακον Π.Σ., ως και η έδρα αυτού.

'Αρθρον 56. ¬Εκλογή Πειθαρχικών Συµβουλίων.

1. Τα αιρετά µελή των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκλέγονται συγχρόνως µετά των
µελών των Διοκητικών Συµβουλίων των Συλλόγων, κατά τας διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22 και 24, παρ. 1 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζοµένων και εν προκειµένω.
"2. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια αποτελούνται από επτά µέλη, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι Πρωτοδίκης Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του Συµβουλίου. Αν στην έδρα του Συµβουλίου δεν υπάρχει Διοικητικό Πρωτοδικείο, ως Πρόεδρος ορίζεται Πρωτοδίκης του πλησιέστερου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Τον Πρωτοδίκη και τον αναπληρωτή του ορίζει ο Προϊστάµενος του οικείου Πρωτοδικείου, κατ' αίτηση του Συλλόγου. Τα υπόλοιπα έξι µέλη είναι µέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς. Τον Πρόεδρο του Π.Σ. ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, αναπληρωτής του. Τα ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενα µέλη αναπληρώνουν ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, κατά τη σειρά της εκλογής τους."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.44 Ν.3370/2005, ΦΕΚ Α 176/11.7.2005
(3. Τον Πρόεδρον του Π.Σ. ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Ελλειπόντων, απόντων ή κωλυόµενων αµφοτέρων, προεδρεύει ο Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης. Τον Πρωτοδίκην ή Ειρηνοδίκην αναπληροί ο νόµιµος αναπληρωτής του. Τα ελλείποντα απόντα µέλη εκ των αναπληρωµατικών, κατά την σειράν της εκλογής των).
*** Τα πρώτα τέσσερα εδάφια της παρ. 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.2 άρθρ.44 Ν.3370/2005,ΦΕΚ Α 176/11.7.2005
Εάν δεν καθίστανται εφικτή η συγκρότησις Πειθαρχικού Συµβουλίου είτε διότι κωλύονται τα υπάρχοντα µέλη, είτε δι' άλλον τινά λόγον, η υπόθεσις παραπέµπεται υπό του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Συλλόγου εις έτερον Πειθαρχικόν Συµβούλιον της Ε.Ο.Ο., κατά τας διατάξεις του άρθρου 59 του παρόντος , αναλόγως εφαρµοζοµένων.
4. Καθήκοντα γραµµατέως του Π.Σ. εκτελεί ο γραµµατεύς του Οδοντιατρικού Συλλόγου της έδρας του Π.Σ. και τούτου κωλυοµένου ο νόµιµος αναπληρωτής αυτού. Κωλυοµένων δε αµφοτέρων, διοικητικός υπάλληλος του Συλλόγου οριζόµενος υπό του Προέδρου αυτού.

'Αρθρον 57 ¬Δικαίωµα του εκλέγεσθαι.

1. ( Δικαίωµα εκλογής ως Προέδρων των Πειθαρχικών Συµβουλίων έχουν τα από 15 ετίας ασκούνται το επάγγελµα των µέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων). Δικαίωµα εκλογής ως µελών αυτών, τα από 10ετίας ασκούντα το επάγγελµα των µέλη των Συλλόγων τούτων.
Ν.3370/2005,ΦΕΚ Α 176/11.7.2005
"2. Η ανακήρυξη των υποψήφιων µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων, οι οποίες υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκλογή. Τα ονόµατα των υποψηφίων µελών του Π.Σ. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατ' αλφαβητική σειρά. Ο αριθµός των υποψηφίων µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των εκλεγοµένων µέχρι το ήµισυ αυτού."
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 άρθρ.45 Ν.3370/2005,ΦΕΚ Α 176/11.7.2005

'Αρθρον 58 ¬Συνεδρίασις Π.Σ.

Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον συνεδριάζει παρισταµένων πέντε τουλάχιστον εκ των µελών αυτού, αποφασίζει δε δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Περί της συνεδριάσεως κρατούνται πρακτικά, τα οποία τηρούνται µυστικά.

'Αρθρον 59. ¬Αρµοδιότης Π.Σ.

1 Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον του Οδοντιατρικού Συλλόγου εις τον οποίον ανήκεν ο εγκαλούµενος οδοντίατρος , καθ' ό χρόνον υπέπεσεν εις το δι' ό εγκαλείται παράπτωµα, είναι αρµόδιον προς εκδίκασιν του πειθαρχικού παραπτώµατος.
2 Η Ε.Ο.Ο. παραπέµπει δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής τα µέλη των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συµβολίων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων, δι' εκδίκασιν των παραπτωµάτων αυτών εις Πειθαρχικόν Συµβούλιον ετέρου Οδοντιατρικού Συλλόγου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει παντός ενδιαφεροµένου.

'Αρθρον 60 ¬Εξαίρεσις µελών.

1 Αι περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις του Κώδικος της Πολιτικής Δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και δια τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος νόµου.
2 Η περί εξαιρέσεως αίτησις επιδίδεται εις τον Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Ο πειθαρχικώς διωκόµενος δικαιούται άπαξ µόνον να ζητήση την εξαίρεσιν µελών εκ του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3 Η αίτησις περί εξαιρέσεως ολοκλήρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων εκ των µελών αυτού, ώστε να µη δύναται να γίνη νόµιµος συγκρότησις αυτού κρίνεται υπό του Διοικητικού Συµβουλίου του τοπικού Συλλόγου της έδρας του Π.Σ. η δε πειθαρχική

'Αρθρον 61 ¬'Ασκησις πειθαρχικής διώξεως.

1. Η πειθαρχική διώξις ασκείται υπό του Δ.σ. της Ε.Ο.Ο. ή υπό του οικείου Δ.Σ. του Συλλόγου αυτεπαγγέλτως ή επί τη εγγράφω ή προφορική αναφορά ή ανακοινώσει Δηµοσίας Αρχής ή επί τη αιτήσει παντός ενδιαφεροµένου. Τα αρµόδια ως άνω Δ.Σ. αποφαίνονται ητιολογηµένως εντός 15 ηµερών από της τυχόν κατά τα ανωτέρω αναφοράς ή αιτήσεως περί ασκήσεως ή µη πειθαρχικής διώξεως.
Εις περίπτωσιν ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται υπό του οικείου Συµβουλίου εντός 15ηµερών από της λήψεως της αποφάσεως εις το αρµόδιον Πειθαρχικόν Συµβούλιον, δια την εκδίκασιν της υποθέσεως.
Την αυτήν ως άνω διαδικασίαν τηρεί το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και δια τας εις αυτήν διαβιβαζοµένας καταγγελίας, αναφοράς κ.λπ. κατά µελών των Διοικητικών Συµβουλίων ή Πειθαρχικών Συµβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων.
1 'Αµα τη διαβιβάσει του σχετικού φακέλου της διώξεως εις το Πειθαρχικόν Συµβούλιον , ο Πρόεδρος αυτού ορίζει δι' αποφάεως του ένα µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητήν. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήση προκαταρκτικήν εξέτασιν, ως επίσης και να καλή και εξετάζη ενόρκως µάρτυρας περί της κατηγορίας και να ενεργή πάσαν αναγκαίαν κατά την κρίσιν του πράξιν, προς πλήρη διερεύνησιν της υποθέσεως.
2 Μετά το πέρας της προκαταρτικής εξετάσεως, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει εις το Π.Σ. το σχετικόν πόρισµα αυτού. Το Π.Σ. µε εκτίµησιν των στοιχείων του φακέλου, αποφαίνεται εάν προέκυψαν αποχρώσαι ενδείξεις, το Π.Σ. θέτει την υπόθεσιν εις το αρχείον δι' ητιολογηµένης αποφάσεώς του, την οποίαν γνωστοποιεί εντός 15νθηµέρου από της εκδόσεώς της εις το Δ.Σ. του Συλλόγου. Εάν όµως προέκυψαν ενδείξεεις, παραγγέλει εις τον εισηγητήν, ίνα συντάξη το κατηγορητήριον.
3 Ο Πρόεδρος του Π.Σ. υποχρεούται επί ποινή ακυρότητος της διώξεως και της τυχόν επιβληθησοµένης ποινής, να καλή δια δικαστικού Επιµελητού τον διωκόµενον, ίνα λάβη γνώσιν ενυπογράφως του κατηγορητηρίου, ως και παντών των εγγράφων της δικογραφίας και ν' απολογηθή.
4 Η προθεσµία προς γνώσιν του κατηγορηρίου και απολογίαν δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των 5 ή µεγαλυτέρα των 10 ηµερών από της επιδόσεως της κλήσεως.

'Αρθρον 62. ¬Απολογία και εξέτασις µαρτύρων.

1. Ο διωκόµενος απολογείται εγγράφως δι' υποµνήµατος, δύνανται δε να υποβάλη και έγγραφα, ως και να προτείνη προς εξέτασιν µάρτυρας υπερασπίσεως. Ο εισηγητής
επιµελητού 3 τουλάχιστον ηµέρας προ της εξετάσεώς των.
2. Μετά την εξέτασιν των µαρτύρων ή την παρόδον της ηµέρας εξετάσεώς των, εφ' όσον δεν ενεφανίσθησαν ούτοι, ο εισηγητής ανακοινοί την περάτωσιν της ανακρίσεως εις τον Πρόεδρον του Π.Σ., όστις ακολούθως ορίζει ηµέραν και ώραν συνεδριάσεως, προς εκδίκασιν της υποθέσεως.
3. Ο διωκόµενος καλείται εις την συνεδρίασιν του Π.Σ. δια πράξεως του Προέδρου κοινοποιουµένης αυτώ 5 τουλάχιστον ηµέρας προ της συνεδριάσεως. Δικαιούται δε να παρίσταται και µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
4. Το Π.Σ. κατά την συνεδρίασιν του, δύναται να εξετάζη µάρτυρας κατά την κρίσιν του. Μετά την απολογίαν του διωκόµενου η ακροαµατική διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

'Αρθρον 63. ¬'Εκδοσις αποφάσεως.

1 Το Π.Σ. υποχρεούται να εκδώση απόφασιν εντός 8 ηµερών από της συνεδριάσεως του και ουχί πέραν του εξαµήνου από της ασκήσεως της πειθαρχικής διώξεως. Κατ' εξαίρεσιν εάν συντρέχουν περιπτώσεις του άρθρου 54 του παρόντος, η προθεσµία άρχεται από της προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου γνωστοποιήσεως της αποφάσεως της Ε.Ο.Ο. ή του Δικαστηρίου.
2 Εάν η εξάµηνος προθεσµία παρήλθεν άπρακτος, η υπόθεσις τίθεται εις το αρχείον, το δε Δ.Σ. του Συλλόγου της έδρας του Π.Σ. υποχρεούται να ασκήση πειθαρχικήν δίωξιν κατά των µελών του Π.Σ., δια την µη εµπρόθεσµον περάτωσιν της πειθαρχικής διαδικασίας.
3 Το Π.Σ. είτε αποφαίνεται επί της κατηγορίας οριστικώς ή διατάσσει περαιτέρω ανάκρισιν. Η απόφασις δεον να είναι ητιολογηµένη και να µνηµονεύη τας τυχόν µειοψηφούσας γνώµας. Αύτη συντάσσεται υπό του εισηγητού, υπογράφεται παρά του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέως και κοινοποιείται εντός 15ηµερών από της εκδόσεως της προς τον διωχθέντα, τον αιτησάµενον την διώξιν ή το ασκήσαν την δίωξιν Δ.Σ. του Συλλόγου.

Αρθρον 64. ¬Επιβολή ποινής.

1 Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πρίν ή απολογηθή ο διωκόµενος ή κληθή εµπροθέσµως προς απολογίαν.
2 Εις περίπτωσιν µη εµφανίσεως του διωκοµένου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η νοµιµότης γιά το εµπρόθεσµον της κλητευσεώς του. Εις περίπτωσιν µη νοµίµου ή εκπροθέσµου κλητεύσεώς του, η διαδικασία επαναλαµβάνεται και διατάσσεται νεα κλήτευσις.

'Αρθρον 65. ¬Εκκρεµής ποινική δίωξις.

1. Εάν η δικαστίκή αρχή επελήφθη ποινικής διώξεως κατά του οδοντιάτρου, το Πειθαρχικόν Συµβούλιον δεν κωλύεται να εξετάση την αυτήν πράξιν. Δύναται όµως να αναστείλη κατά τήν κρίσίν του, την πειθαρχικήν δίωξιν µέχρι πέρατος της ποινικής δίκης κατά τα εις άρθρον 54 οριζόµενα.
Η αθωωτική απόφασις του δικαστηρίου δεν κωλύει το πειθαρχικόν συµβούλιον εις την επιβολήν πειθαρχικής ποινής.
2. Περί της απονοµής χάριτος εις καταδικασθέντα οδοντίατρον ή περί της αποκαταστάσεως τούτου, ειδοποιείται πάντοτε υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Οδοντιατρικός Σύλλογος εις ον ανήκει ο καταδικασθείς

'Αρθρον 66. ¬'Εφεσις

1 Αι αποφάσεις του Π.Σ. υπόκεινται εις έφεσιν. Δικαίωµα εφέσεως έχουν ο τιµωρηθείς, ο εγκαλών εις περίπτωσιν απαλλαγής του διωχθέντος και το ασκήσαν την δίωξιν Δ.Σ. του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο.
2 Η 'Εφεσις ασκείται ενώπιον του Α.Π.Σ.Ο. εντός 30 ηµερώνω από της επιδόσεως της αποφάσεως εις τους ενδιαφεροµένους δι' εγγράφου κατατιθεµένου εις τον Γραµµατέα του εκδοθέντος την εκκαλουµένην απόφασιν Π.Σ. συντασσοµένης σχετικής εκθέσεως.

"3. Η έφεση πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο είκοσι πέντε
(25) ευρώ, εφόσον η εκκαλούµενη απόφαση επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιµο, και πενήντα (50) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Συλλόγου µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα ως άνω ποσά."
Το παράβολον κατατίθεται εις το Ταµείον του οικείου ΟδοντιατρικούΣυλλόγου.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.12 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
1 Η προθεσµία προς άσκησιν εφέσεως και η άσκησις αυτής αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Π.Σ.
2 Ο Γραµµατέας του Π.Σ. υποχρεούται όπως διαβιβάση εις το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. την έφεσιν µετά του σχετικού φακέλλου εντός 20 ηµερών από της καταθέσεως της, το δε Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. υποχρεούται όπως εντός 20 ηµερών διαβιβάση πάντα ταύτα εις τον Πρόεδρον του Α.Π.Σ.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Α.Π.Σ.Ο.).

'Αρθρον 67 - Σύστασις, εκλογή μελών

1. Συνιστάται Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβοϋλιο Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.) που αποτελείται από πέντε µέλη, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι εφέτης Διοικητικού Εφετείου και ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάµενο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, µετά από αίτηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. Τα υπόλοιπα µέλη είναι µέλη των Οδοντιατρικών Συλλόγων που εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
2. Τον Πρόεδρο του Α.Π.Σ.Ο. απόντα, ελλείποντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο, κατά την παράγραφο 1 οριζόµενος, αναπληρωτής του, τα δε λοιπά µέλη απόντα, ελλείποντα ή κωλυόµενα αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά, κατά τη σειρά της εκλογής τους.
3. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών ενεργείται ταυτοχρόνως µε την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας δια κοινού ψηφοδελτίου και δια θέσεως σταυρού προτιµήσεως παραπλεύρως του ονόµατος του υποψηφίου.
4. Δικαίωµα εκλογής για το αξίωµα των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών έχουν οι συµπληρώσαντες 10ετή άσκηση."
*** Οι παρ.1¬4 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ.4 άρθρ.45 Ν.3370/2005,ΦΕΚ Α 176/11.7.2005
5. Χρέη Γραµµατέως εκτελεί ο Γραµµατεύς της Ε.Ο.Ο., αναπληρούµενος εν κωλύµατι παρά του νεωτέρου µέλους του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.
6. Το Α.Π.Σ.Ο., συνεδριάζει παρισταµένων των τεσσάρων εκ των µελών αυτού και αποφασίζει δι' απολύτου πλειοψηφίας.

Αρθρον 68. ¬Αρµοδιότητες του Α.Π.Σ.Ο.

Το Α.Π.Σ.Ο. εκδικάζει τας εφέσεις κατ'αποφάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων.
Το Α.Π.Σ.Ο. εκδικάζει επίσης τα παραπτώµατα των µελών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ε..Ο.Ο. Εις την προκειµένην περίπτωσιν, τούτο δικάζει εις πρώτον βαθµόν.

Αρθρον 69. ¬Διαδικασία.

1. Ο Πρόεδρος του Α.Π.Σ.Ο. ή ο νοµικός αυτού αναπληρωτής εντός 15 ηµερών από της παραλαβής του φακέλλου της υποθέσεως, ορίζει εν εκ των µελών αυτού ως εισηγητήν, προς µελέτην της υποθέσεως και σύνταξιν της εκδοθησοµένης αποφάσεως ώς δικάσιµο, ν' είς ήν καλούνται διά κλήσεως, επιδιδοµένης παρά δικαστικού επιµελητού, ο εγκαλών, ο απαλλαγείς της κατηγορίας οδοντίατρος εάν ο εγκαλών, ο απαλλαγείς της κατηγορίας οδοντίατρος εάν ο εγκαλών, ο απαλλαγείς της κατηγορίας οδοντίατρος εάν ο καθώς και οι εξετασθέντες µάρτυρες εις την πρωτοβάθµιαν δίκην.

1 Η κλήσις επιδίδεται 15 τουλάχιστον ηµέρας προ της δικασίµου.
2 Ο εγκαλών δικαιούται να καταθέση υπόµνηµα επί της εφέσεως του 5 τουλάχιστον ηµέρας προ της δικασίµου.
3 Κατά την δικάσιµον εξετάζονται άπαντες οι κληθέντες. Οι εκ τούτων µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Τελευταίος λαµβάνει τον λόγον ο εγκαλούµενος, όστις δύναται να παρίσταται και µετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου.

Αρθρον 70. ¬Εκδοσις αποφάσεως.

1 Επιφυλασσοµένης της διατάξεως του εποµένου άρθρου, το Α.Π.Σ.Ο. αποφασίζει τελεσιδίκως εκδίδον την απόφασίν του εντός µηνός από της εκδικάσεως της εφέσεως. Δύναται δε να µεταρρυθµίζει ή και να εµφανίζη την εκκαλουµένην απόφασιν.
2 Η απόφασις διαβιβάζεται προς τον Πρόεδρον του οικείου Συλλόγου, όστις οφείλει να κοινοποιήση ταύτην αµελλητί εις άπαντας τους παράγοντας της δευτεροβαθµίου πειθαρχικής δίκης.

Αρθρον 71. ¬Εφεσις.

Αι αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ο., προκειµένου περί παραπτωµάτων µελών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. υπόκεινται εις έφεσιν, ασκουµένην εντός προθεσµίας 30 ηµερών από της επιδόσεώς της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εν τριµελεί συνθέσει, αποφαινοµένου ως δευτεροβαθµίου Π.Σ. κατά τας διατάξεις περί Α.Π.Σ.Ο., του παρόντος νόµου.

Αρθρον 72. ¬Εκτέλεσις αποφάσεως.

1 Αι αποφάσεις του Α.Π.Σ.Ο και των Π.Σ. των Συλλόγων τελεσίδικοι καταστάσαι, εκτελούνται διά του Προέδρου του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο.
2 Η επίπληξις ανακοινούται εγγράφως εις τον τιµωρηθέντα υπό του Προέδρου του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα και αι χρηµατικαί, ποιναί, ως και τα έξοδα της διαδικασίας, εισπράττονται κατά τα περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων κειµένας διατάξεις. Απασαι αι πράξεις αι σχετικαί προς την εκτέλεσιν των πειθαρχικών αποφάσεωνδιεξάγονται υπό του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Τα αυτά ως άνω ισχύουν προκειµένου και περί εκτελέσεως αποφάσεων υπό του Προέδρουτης Ε.Ο.Ο.
3 Το Α.Π.Σ.Ο. δύναται ν' αποφασίση τη επιµελεία του Προέδρου αυτού, δηµοσίευσιν των αποφάσεων αυτού εις το Δελτίον της Ε.Ο.Ο., εφ' όσον αύται καταγιγνώσκουν αµετάκλητοι.
Η δαπάνη της δηµοσιεύσεως βαρύνει τον τιµωρηθέντα οδοντίατρον και εισπράτεται κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος.

Αρθρον 73 ¬Κυρώσεις ¬Παράστασις Πολιτικής Αγωγής.

"1. Όποιος ασκεί το επάγγελµα του οδοντιάτρου, χωρίς να έχει πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή Πανεπιστηµίου κράτους¬µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχίο αλλοδαπής Οδοντιατρικής Σχολής, αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.
Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι οδοντοτεχνίτες ή οι συνταξιούχοι οδοντοτεχνίτες που διενεργούν οδοντιατρικές πράξεις. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι διαχειριστές ή νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικών προσώπων που παρέχουν πρωτοβάθµια οδοντιατρική περίθαλψη, χωρίς να έχουν συσταθεί νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), καθώς και οι οδοντίατροι που προσφέρουν µε οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες σε αυτά.
2. Με φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσια (300,00) ευρώ τιµωρείται ο πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή Πανεπιστηµίου κράτους?µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης ισότιµης και αντίστοιχης αλλοδαπής Οδοντιατρικής Σχολής, ο οποίος ασκεί την οδοντιατρική χωρίς την απαιτούµενη από την κείµενη νοµοθεσία άδεια εξασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλµατος, ή για όσο χρόνο η άδεια τελεί σε νόµιµη αναστολή ή έχει ανακληθεί, ή χωρίς να είναι εγγεγραµµένος στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο ή χωρίς να έχει λάβει την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου. Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και οι διαχειριστές ή νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικών προσώπων που, ενώ έχουν συσταθεί νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), δεν έχουν λάβει τις προβλεπόµενες άδειες λειτουργίας ή και ίδρυσης, καθώς και οι οδοντίατροι που προσφέρουν µε οποιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες σε αυτά."
*** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 38 παρ.13 Ν.3418/2005,ΦΕΚ Α 287/28.11.2005
3. Οι Πρόεδροι των Οδοντιατρικών Συλλόγων ή οι νόµιµοι αναπληρωταί αυτών δύναται να παρίστανται επ' ακροατηρίω, ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την εκδίκασιν των αδικηµάτων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ανεξαρτήτως της συνδροµής των κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προϋποθέσεως νοµιµοποιήσεως των.

 

ΜΕΡΟΣ 4ον
ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρον 74. ¬'Αρµοδιότης Υπουργού.

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσίων δύναται να ελέγχη δια των αρµοδίων οργάνων του την νοµιµότητα των αποφάσεων των Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. Οµοίως δύναται να διατάξη έλεγχον της διαχειρίσεως αυτών.
Εις περίπτωσιν καθ' ην ήθελε διαπιστωθή παράβασις της ισχυούσης νοµοθεσίας, ο Υπουργός δι' ητιολογηµένης αποφάσεώς του, παραπέµπει τους κατά την κρίσιν του υπαιτίους απ' αυθείας εις το αρµόδιον Πειθαρχικόν Συµβούλιον.

'Αρθρον 75 ¬Παραίτησις ή έκπτωσις µελών

1 Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν του αξιώµατός των δι' αποφάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου άπαντα τα µέλη του Δ.Σ. Οδοντιατρικού τινός Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο, ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών αναθέτει την άσκησιν των αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. εις πενταµελή Διοικούσαν Επιτροπήν, οριζοµένην παρά του Α.Π.Σ.Ο. και περιλαµβάνουσαν µέλη του οικείου Συλλόγου εκ των εχόντων δικαίωµα του εκλέγεσθαι.
2 Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται, όπως εντός 3µήνου από του διορισµού της, προβή εις την διενέργειαν αρχαιρεσίων, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά την 3µηνον θητείαν της περιορίζεται εις την αντιµετώπισιν των επειγόντων θεµάτων του Συλλόγου ή της Ε.Ο.Ο.
3 Η συµπλήρωσις χηρευουσών θέσεων των Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. γίνεται είτε δια των αναπληρωµατικών µελών, ή εν ελλείψει τούτων δια συµπληρωµατικής εκλογής, εφαρµοζοµένου αναλόγως του άρθρου 42 του παρόντος.

'Αρθρον 76 ¬Εκπρόσωπος της Πολιτείας.

Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. παρίσταται ως εκπρόσωπος της Πολιτείας, άνευ ψήφου, κατά προτίµησιν δικαστικός οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του δια µεν τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους υπό του οικείου Πρωτοδικείου, δια δε την Ε.Ο.Ο. υπό του Εφετείου, ή εις Ανώτατος ή Ανώτερος Υγειονοµικός Υπάλληλος οριζόµενος µετά του αναπληρωτού του, δια µεν τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους υπο του Νοµάρχου, δια δε την Ε.Ο.Ο. υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ούτος παρακολουθεί το νοµότυπον των λαµβανοµένων αποφάσεων.

'Αρθρον 77 ¬Αποστολή αντιγράφων συνταξιοδοτικών πράξεων.

της πράξεως ολικής ή µερικής συνταξιοδοτήσεων των Οδοντιάτρων.

'Αρθρον 78 ¬Είσπραξις εσόδων.

Πάντα τα έσοδα των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. ειπράττονται συµφώνως προς τας διατάξεις περί εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

'Αρθρον 79 ¬Οδοιπορικά. Ηµερησία αποζηµίωσις

Τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο, τα µη κατοικούντα εις Αθήνας και Πειραία, δικαιούνται οδοιπορικών και ηµερησίας αποζηµιώσεως δια την συµµετοχήν των εις τας συνεδριάσεις αυτών. Το ποσόν της αποζηµιώσεως καθορίζει το Διοικητικόν Συµβούλιον της Ε.Ο.Ο. δι' αποφάσεώς του. Τα οδοιπορικά και η αποζηµίωσις των µελών της Συνελεύσεως καταβάλλονται υπο του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου, τα δε των µελών του Δ.Σ., οσάκις κληθούν δια συνεδρίασιν, υπό της Ε.Ο.Ο., εκτός αν άλλως αποφασίση η Γενική Συνέλευσις αυτής.

'Αρθρον 80 ¬Αποζηµίωσις κατά συνεδρίασιν.

1 Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο. γνωστοποιουµένης εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να παρέχεται αποζηµίωσις κατά συνεδρίασιν εις τον Πρόεδρον και τα µέλη του Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο., ως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η ως άνω αποζηµίωσις βαρύνει αντιστοίχως το Ταµείον του οικείου Συλλόγου και της Ε.Ο.Ο.
2 Εις τους Προέδρους και Γραµµατείς των Οδοντιατρικών Συλλόγων καταβάλλονται κατά µήνα έξοδα παραστάσεως. Το ποσόν καθορίζεται δι' αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. καταβάλλονται κατά µήνα έξοδα παραστάσεως, του ποσού καθοριζοµένου υπο της Γεν. Συνελεύσεως της Ε.Ο.Ο.
3 Εις το Δικαστικόν µέλος καταβάλλεται υπό του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποζηµίωσις, ήτις δεν δύνανται να υπερβαίνει κατά συνεδρίασιν τας ηµερησίας αποδοχάς αυτού και καθορίζεται υπό του Δ.Σ. του Συλλόγου.
4 Η αποζηµίωσις του Εφέτου, µη δυναµένη να υπερβή το διπλάσιον των ηµερησίων αυτού αποδοχών, καθώς και η αποζηµίωσις του Προέδρου και των λοιπών µελών του Α.Π.Σ.Ο. µη δυναµένη να υπερβή την τοιαύτην του Εφέτου, ορίζεται κατά συνεδρίασιν δι' αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και καταβάλλεται εκ του Ταµείου της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρθρον 81

Δι' ενιαίου δι' άπαντας τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ε.Ο.Ο. εσωτερικού κανονισµού, καταρτιζοµένου υπό του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ο.Ο., και κυρουµένου υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθµίζονται εν ταις λεπτοµέρειας τα της διεξαγωγής των εργασιών της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συµβουλίου, το της βεβαιώσεως της απαρτίας, του τρόπου της υποβολής των ζητηµάτων προς συζήτησιν, τα των συζητήσεων, της τηρήσεως και επικυρώσεως των πρακτικών, τα των δικαιωµάτων του Προέδρου διά την τήρησιν της τάξεως, ο τρόπος της ψηφοφορίας, ως και πάν άλλο σχετικόν ζήτηµα διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρον 82. ¬Συγχώνευσις Συλλόγων.

Οι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος νόµου λειτουργούντες εκτός της έδρας Νοµών Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, εξαιρέσει των Οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιώς και Αγρινίου, συγχωνεύινται αυτοδικαίως µετά του Συλλόγου της Πρωτευούσης του Νοµού, εις τον οποίον περιέρχονται η περιουσία, τα Μητρώα και τα αρχεία αυτών.
1 Οδοντίατροι που ασκούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και κατά την έννοια του ν. 1026/1980 το λειτούργηµά τους στις περιοχές των δήµων και των κοινοτήτων που υπάγονται κατά το άρθρο 3 του ν.δ. 1147/1972 (ΦΕΚ 66 Α') όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 225/1976, και το άρθρο 31 του ν. 1599/1986, στη Νοµαρχία Πειραιά εγγράφονται και αποτελούν υποχρεωτικά µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
2 Οι λοιποί οδοντίατροι που ασκούν το λειτούργηµά τους κατά τη ανωτέρω έννοια στις περιοχές των λοιπών δήµων και κοινοτήτων του Νοµού Αττικής (Νοµαρχίες Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) εγγράφονται και αποτελούν υποχρεωτικά µέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
3 Οσοι οδοντίατροι κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν είναι εγγεγραµµένοι µέχρι σήµερα στον οικείο κατά τα ανωτέρω Οδοντιατρικό Σύλλογο παραµένουν εφόσον το επιθυµούν, µέλη του Συλλόγου που ήδη είναι εγγεγραµµένοι.

***Οι παρ.2,3 και 4 προστέθηκαν µε το άρθρο 151 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123)

Αρθρον 83. ¬Ανασύνταξις µητρώων Ο.Σ.

Οι οδοντιατρικοί Σύλλογοι υποχρεούνται όπως εντός έτους από τη δημοσιεύσεως του παρόντος, ανασυντάξουν τα μητρώα των, ατνίγραφα δε τούτων υποβάλουν εις την Διεύθυνσιν ή Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας και εις την Ε.Ο.Ο.

Αρθρον 84. ¬Χρόνος θητείας µελών Διοικητικών και Πειθαρχικών Συµβουλίων.

Η θητεία των κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος µελών των Δ.Σ. των Οδοντιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου, καθώς και των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου Οδοντιάτρων θα διαρκέση µέχρι της εξαντλήσεως του χρόνου διά τον οποίον εξελέγησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρον 85.

Καταργείται: α) Το από 7.11.1957 Β.Δ/γµα "περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των "περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συµβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939", όπως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως διά των Ν.Δ. 3895/1958 και 4111/1960" καθ'όσον αφορά εις τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιον Οδοντιατρικόν Σύλλογον και β) πάσα άλλη γενική ή ειδική διάταξις
αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον ή αφορώσα εις θέµατα υπ' αυτού ρυθµιζόµενα.

Αρθρο 86. ¬Εναρξις ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από της δηµοσιεύσεως του διά της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.